Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo zal het blijven gaan, omdat het een der consequentiën is van het systeem zelf. En in het eind zou het worden aangenomen, ook al werd het nu ten tweeden male verworpen.

Daarom moet men thans de grondslagen voor Indië's staatkundige ontwikkeling nog eens principieel onder de oogen zien en een weg zoeken te banen tot staatkundigen groei, zonder daarbij de bevolking van Indië in conflict met ons en met elkander te brengen.

Een staatsinrichting op zulk eene gezondere basis is mogelijk. Daarom moet er op worden aangestuurd. We kunnen nu nog terug. Over andermaal i o jaren zal dit al veel moeilijker gaan en over 25 jaren kan het heel niet meer.

Vooral de reeds ingeluide scheiding Nederlander— Inlander mag niet verder voortwoekeren, moet volstrekt gestuit.

En dat nul

Het volbrengen onzer roeping als koloniale mogendheid is in het geding.

Het volgen der revolutionair-democratische richting voert ons van het doel af; alleen op zakelijken grondslag en in historisch-democratischen zin kan het doel worden bereikt.

Van den dwaalweg moeten we terug! Dat is thans het primum verum van alle koloniale wijsheid.

Bij beschouwingen over de staatsinrichting van Ned. Indië mag de organisatie van het bestuur, zooals die is voortgevloeid uit de Wet op de bestuursherVorming, en thans berust op de artikelen 119 tot en met

Sluiten