Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ring van kapitaal gevorderd hebben, komt men ten slotte tot de uitkomst, dat de positie van de publieke schuld in 1926 niet ruim 90 millioen beter is dan in 19 21, doch slechts ruim 34 millioen beter.

In uitkomst is de periode Fock dus zelfs nog belangrijk beter dan de periode Idenburg, wijl onder Fock de tekorten op buitengewoon ruim gedekt zijn geworden uit de gewone middelen.

Maar dan moet daarbij dadelijk geconstateerd worden, dat dit resultaat voor een groot deel verkregen is, doordat belastinggelden, die aan de periode Van Stirum ten goede hadden behooren te komen, in werkelijkheid ontvangen zijn geworden tijdens de periode Fock. Dientengevolge wordt het beeld dezer laatste periode door de cijfers te mooi gekleurd, dat van den heer Van Stirum daarentegen te donker.

En ook moet in aanmerking worden genomen, dat de jaren 1917/1921 juist de jaren zijn geweest van snelle prijsstijgingen en van, in verband met den oorlog, te nemen bijzondere maatregelen. De bijzonder ongunstige uitkomsten der periode Van Stirum — die bovendien, zooals zooeven reeds is opgemerkt, feitelijk minder ongunstig zijn dan uit de bloote opstelling der cijfers blijkt — mogen dus geenszins uitsluitend op rekening van de financieele inzichten van de toenmalige Indische regeering worden gesteld.

Toch is het aan den anderen kant ook weer niet te weerspreken, dat die inzichten zelf in soliditeit verre achterstonden bij die van de periode Idenburg, en dat we van toen aan metterdaad verkeerde paden zijn ingeslagen, waarvan de terugkeer nog geenszins voltooid is.

Sluiten