Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gingen op den grondslag van een groot-Indonesisch onafhankelijkheidsdenkbeeld. Van deze federatie is de Perserikatan Nasional Indonesia (P. N. I.) de spil en deze vereeniging is weer geheel geïnspireerd op de Indonesische vereeniging (P. I.) te 's-Gravenhage, waarvan de welbekende Mohamad Hatta voorzitter is. Boedi Oetomo is daardoor, zij het met een langen ketting, voorshands aan de revolutionair-gezinde nationalistische beweging verbonden geworden.

De Partij Sarekat Islam (P.S.I.) is na allerlei fasen doorloopen te hebben, o.a. na ook een Pan-Islamitische actie te hebben gevoerd, ten slotte een vereeniging geworden, die zich wijdt aan de Nationaal-Indonesische bewegingen. Hoe dit te verstaan zij kan o.m. worden afgeleid uit het feit, dat op het voorlaatste congres der partij het besluit genomen werd zich schriftelijk in verbinding te stellen en te correspondeeren met de Liga gegen Kolonialgteuel und Unterdrückang'). En kan voorts ook hieruit worden afgeleid, dat eenige plaatselijke leiders der vereeniging wegens excessen in woord en daad gearresteerd moesten worden. Eenige vrees is door dit laatste blijkbaar wel gewekt, want daarna achtte de voorzitter van de P.S.I. — de bekende Tjokroaminoto — het nuttig in het openbaar te ontkennen, dat de P.S.I. op gewelddadige omverwerping van het gezag aanstuurde. Slechts beoogde men een Aziatische eenheid en verwerping van het Westersch imperialisme.

1) Beweerd wordt, dat de verbinding met de Liga inmiddels weer verbroken is.

Sluiten