Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voegdheden regelmatig zou blijven dringen naar het meerdere, dat men nog niet bezat.

In de tweeëenheid Gouvernement-Vertegenwoordiging zijn de leden van de laatste groep niet bevredigd, zoolang zij de gelegenheid missen hun eigen stempel op het bewind te drukken, zoolang zij de gelegenheid van wat ik zoo straks de rolverwisseling van Gouvernement en oppositie noemde, blijven missen.

Nu moest die gelegenheid in de sfeer van de landsregeering voor den tijd, dien wij menschen kunnen overzien, uitblijven. Diensvolgens kon daar op bevrediging van het medewerkend element uit de bevolking nimmer worden gerekend.

In meer locale sfeer daarentegen was een constructie denkbaar, die op den duur wèl uitzicht opende op deelneming aan den actieven kant van regeeren, wetgeven en besturen.

Ook deze overweging had dus moeten leiden tot de keuze van locale gebiedsdeelen als uitgangspunt voor het verleenen van autonomie en tot afwijzing van de gedachte om zulks te zoeken in de sfeer van de landsregeering.

Eindelijk was er een derde reden, die hiertoe noopte.

Nederlandsch-Indië vormt ongetwijfeld een staatkundige eenheid, doch alleen in zooverre als het Nederlandsch gezag dit er van heeft gemaakt.

Uit zichzelf is het dit niet.

De term Indonesië, dien men gaarne bezigt om aan die eenheid uitdrukking te geven, is er een zonder inhoud.

De eilandengroep van den Oost-Indischen Archipel

Sluiten