is toegevoegd aan uw favorieten.

Koloniale vraagstukken van heden en morgen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest; de te duchten gevolgen zijn in mijn oog te ernstig, dan dat ik die onherroepelijkheid zou mogen aanvaarden.

Er moet dus worden gestreefd naar algeheele ombuiging van de lijn.

Ik ontken niet, dat een terugkeer tot betere beginselen moeilijk is. Ook zie ik niet over het hoofd, dat de tegenwoordige tijd voor ietwat heroïeke parlementaire pogingen niet zeer geschikt is. Nog afgezien van de luiheid en soms ook lafhartigheid, die ons dikwerf doet zoeken naar een plausibele reden om de dingen maar te laten zooals ze zijn, om het bestaande maar te aanvaarden, wijl er toch niets meer aan te doen is!

Dat alles ontgaat mij niet.

Maar er staat hier te veel op het spel om te mogen berusten. We moeten ons boven al die bedenkingen verheffen en mogen toch een enkelen keer in een eeuw het woord van Edmund Burke wel eens ter harte nemen; a great empire and little minds go ill together.

Intusschen, staatkundige vergissingen zijn zelden geheel ongedaan te maken.

Zoo is het ook hier.

De Grondwet spreekt n.1. in het eerste lid van art. 61 van het vertegenwoordigend lichaam van NederlandschIndië.

Een centrale Volksraad wordt door de Grondwet ondersteld en moet er dus blijven.

Dit vooropstellend zijn er m. i. overigens geen grondwettige bezwaren om alsnog over te gaan tot het op de boven geschetste wijze in het leven roepen van de twee eiland-Gouvernementen Java en Sumatra. Vooral voor