Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om in den breede te schetsen de volkshuishoudkundige leer, die aan het Romeinsche recht, in de wetboeken van Justinianus gecodificeerd, ten grondslag ligt. 9)

Niet alleen uit de ongewijde schrifturen worden gegevens geput. Uiteraard moeten zij die de Heilige Schrift als Gods Woord aanvaarden, bij de ontwikkeling der economische vraagstukken op het Goddelijk getuigenis acht slaan. Rijke gedachten, voor het economisch leven onwaardeerbaar, liggen in dat Woord besloten. Ook directe, zuiver economische leerstellingen achten sommigen in den Bijbel vervat en met name in de Mozaïsche wetgeving heeft men gemeend een samenstel van zoodanige voorschriften, ook voor onze dagen van beduidenis, te ontdekken. Zeker schuilt in die wetgeving menige gedachte, welke voor onzen tijd hooge beteekenis bezit, maar bij vergelijking van de toenmaals in Israël bestaande verhoudingen en onze hedendaagsche toestanden ontwaren wij aanstonds belangrijke verschillen, die het ongeoorloofde doen verstaan om aan de door Mozes uitgevaardigde regelen algemeene rechtsgeldigheid te verzekeren. Dr. van Es heeft in zijn proefschrift over De eigendom in den Pentateuch menige behartenswaardige wenk gegeven, die bij de bestudeering dezer wetgeving niet straffeloos kan worden veronachtzaamd.10) Ook in de geschriften van hen, die in de eerste eeuwen der christelijke kerk de christelijke religie zochten te verdiepen, wordt bij deze onderwerpen stilgestaan. Over de sociale opvattingen der kerkvaders handelde meer dan één auteur. n) Vooral de „Soziallehre" van Augustinus 12) vond waardeering. Straks treden uit de rijen der Kanonisten onderscheidenen naar voren, die aan de problemen van het stoffelijk maatschappelijk leven hun aandacht schenken. 13) Hoog boven die allen blinkt uit de vorst der scholastieken, Thomas van Aquino, en aan den breeden socialen

Sluiten