Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, zullen we ze zoo verdraaien, als het ons voor den dienst des konings voordeelig voorkomt."

Het wekt bevreemding dat een schrijver, Schweizer, in een belangrijk geschrift getracht heeft te betoogen dat het fundament van het Mercantilisme, als welks typische vertegenwoordiger bij Colbert behandelt, beslist christelijk is. Zóó warm is hij voor Colbert gestemd dat hij zelfs durft beweren: „zonder een Colbert zou de Fransche revolutie wellicht in de 17e eeuw zijn uitgebroken; ontwijfelbaar echter staat vast, dat, wanneer Colberts geest niet was uitgestorven, de revolutie met haar zee van ellende door Colberts geest onmogelijk zou zijn gemaakt." Aan het slot van zijn boek geeft hij deze verheerlijking: „Zoo staat dan het Colbertisme voor ons als een heerlijk gebouw, opgericht op het fundament der Katholieke religie, gekroond met de machtigste koningskoepel, die wordt gedragen door de zuilen der financiën." 54)

Bevreemding wekt — wij herhalen het — dergelijke lofspraak bij een man, die zelf erkennen moet dat Colbert, zijn held, de representant van het Mercantilisme, slechts erkende de moraal van het koningschap en niet het koningschap der moraal, niet de bindende kracht van onveranderlijke eeuwige normen. Wij oordeelen anders en zien in de Mercantilistische politiek het afschrikwekkend voorbeeld van de verwoestingen, welke worden aangericht door eene staatkunde, die de Overheid niet gebonden acht aan eenige boven haar staande autoriteit.

Sluiten