Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Regeering aanbood op voordeelige wijze klassieke werken voor de Fransche jeugd te leveren, vindt men in Revue d'histore des doctrines écon. et soc. 1911, blz. 384 en vlgg.

8) Men vindt dit werk evenals het aangehaalde van Dupont en vele andere physiocratische geschriften in de uitgave van Eugène D a i r e, Physiocrates, Parijs, 1840. Het eerste deel geeft de werken van Quesnay en Dupont, terwijl in het tweede Mercier de la Rivière (1720—1793), Baudeau en LeTrosne een plaats vinden. Zijn boek lokte bijtend verzet uit in Volt ai re's: L'homme aux quarante écus. Eene nieuwe uitgave van de physiocratische standaardwerken vindt men in de Collection des Economistes et des réformateurs sociaux de la France.

9) Van zijne talrijke geschriften vermelden wij slechts: L'ami des hommes ou traité de la population (1755) dat nog dateert van vóór zijn bekeering tot het physiocratisme en zijn Philosophie rurale (1763, '64). Dat hij met Quesnay het geruchtmakend Théorie de l'impot uitgaf is reeds vermeld.

10) Zie de uitvoerige gegevens bij O n c k e n, Die Maxime laissez faire et laissez passer, ihr Ursprung und Werden, Bern, 1886.

u) Op de bijzondere afwijkende positie van T u r g o t (1717—1781) wordt goed de nadruk gelegd door O n c k e n, t.a.p., blz. 435 en vlgg. Interessante gegevens omtrent de ontwikkeling van T u r g o t's geestesrichting geeft Schelle, Les premiers travaux économiques de Turgot d'après ses manuscrits inédits, in Revue d'histoire des doctrines écon. et soc., 1911, blz. 1 en vlgg.

Het boekje van Siegmund Feilbogen, Smith, und Turgot, Weenen, 1892, vestigt op het weinig wetenschappelijke van T u r g o t's werk de aandacht. In de Collection des principaux économistes gaf Eugène Daire in 2 deelen Turgot's werken uit (Parijs 1844). Zijn hoofdwerk is Reflexions sur la formation et la distribution des richesses, welks wetenschappelijke waarde men grootelijks heeft overdreven. De eigenaardige ontstaansreden heeft op het gansche werk zijn stempel gezet: Te Parijs vertoefden twee jonge Chineezen met welke de Fransche regeering om handelsbetrekkingen connecties aanbond. Turgot onderwees ze in de economie, stelde daartoe een leerboek op, dat later onder bovengemelden titel verscheen.

12) De bloote opgave reeds van S c h 1 e 11 w e i n's werken beslaat in het Handwörterbuch enkele kolommen. Een zijner tijdgenooten teekent hem als den „redseligen Schlettwein in seinem physiokra-

Sluiten