Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'M) Men zie diens Die gottliche Orclnung in den Veranderungen des menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der Fortpflanzung desselben erwiesen, 2e deel, 4e druk, Berlijn, 1775, biz. 110 en vlgg.

2S) De volledige titel van M a 11 h u s' boek, zooals het in 1803 uitkwam en sedert werd herdrukt, luidt aldus: An Essay on tlie principle of population or a view of its past and presents effects on human hapiness. Gedurende zijn leven verschenen 6 herdrukken van dit werk, dat ongetwijfeld onder de vele geschriften van zijn hand over het bevolkingsvraagstuk het belangrijkste is. Behalve over dit onderwerp zijn wel meer verhandelingen door hem geschreven, maar deze staan verre ten achter bij zijn populationistische geschriften. Over M a 11 h u s' beteekenis voor de grondrenteleer vindt men een interessante schets bij L e s e r, Untersiichungen zur Geschiehte der Nationalökonomie, le deel, Jena, 1881, blz. 49 en vlgg.

s®) Voor het Nieuw-Malthusianisme zie men het belangrijke proefschrift van Dr. J. Lammerts van Bu eren, Nieuw-Malthusianisme en Christelijke zedeleer, Utrecht, 1901.

Interessant ook van denzelfden schrijver Het Nieuw Malthusianisme in Christendom en Maatschappij, no. 9, Utrecht, 1909.

Eveneens is van beteekenis F. Forstmann en D r. A. W. Ausems, Het Neomalthusianisme, Utrecht, 1911.

Verder zijn van belang D r. Rijk Kramer, Het Neo-Malthusianisme, en het beginsel der Revolutie, Kampen, 1908, met rijke literatuuropgave en van geheel ander standpunt: D r. J. Rutgers, Rasverbetering en bewuste aantalsbeperking, Kritiek van het Malthusianisme en van het Nieuw-Malthusianisme, Rotterdam, 1905.

Interessant is het opstel van L u i g i B e r t a, Beitrage zum Problem des Neomalthusianismus, in Archiv für Socialwissenschaft, band 38, blz. 425 en vlgg. Vooral met verwijzing naar de Italiaansche toestanden wordt hier eene verdediging van het Neo-Malthusianisme gegeven.

T') Interessant is het over de koninklijke goedkeuring der statuten gesprokene naar aanleiding van de motie Schimmelpenninck in de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Zie Handelingen 1895/1896, blz. 222 en vlgg.

28) De Dageraad, Amsterdam, 1906, blz. 347 en vlgg.

w) T. a. p. deel II, blz. 182 en vlgg.

Door Frank van der Goes wordt in artikelen over Het Nieuw-Malthusianisme in het Tweemaandelijksch tijdschrift, 2e jaar-

Sluiten