Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappelijk leven te verzekeren." Op de eerste samenkomst verzekerde Schmoller in zijn indrukwekkend openingswoord dat bij alle verschil in gevoelen, toch alle vergaderden erkenden dat noodig was „een sterk staatsgezag, dat met rechtvaardige hand de zwakken beschermt en de lagere klassen opheft."

Van een scherp geformuleerde beginselverklaring alzoo is geen sprake. In waarheid is kathedersocialisme niet anders dan de verzamelnaam voor verschillende richtingen, welke overeenstemmen ten aanzien van één punt: verzet tegen de Manchesterrichting, veroordeeling van de leer der staatsonthouding. De vage benaming kathedersocialist is alzoo passend voor allen, die aan de overheid ook ten aanzien van de economische aangelegenheden eene roeping toekennen, niet gelooven aan eeuwige onveranderlijke natuurwetten, welke manen tot stille onderwerping aan hetgeen door de vrije concurrentie wordt gewrocht. De positieve opvatting van de meerdere of mindere kracht, waarmee de overheid die taak heeft te vervullen en de uitgebreidheid van het terrein, waarop zij heeft op te treden, is echter zeer uiteenloopend en voor allerlei schakeering is binnen den kring van het kathedersocialisme plaats. Tot tweeërlei opmerking geeft deze begripsomschrijving aanstonds aanleiding.

In de eerste plaats blijkt dat het minder juist is om het kathedersocialisme als tegenstelling van de klassieke school te betitelen. Tot de klassieke school worden gerekend allen die één dogmatisch wetenschappelijk uitgangspunt aanvaarden. De benaming kathedersocialist slaat op hen die ten aanzien van het practisch staatsbeleid eene gemeenschappelijke opvatting voorstaan en als zoodanig tegen de vrijhandelsschool positie kiezen. Gelijk nu wel is waar het optreden der Manchesterrichting door de beginselen der

Sluiten