Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat ideaal bestond veel overeenstemming met hetgeen Louis Blanc voorstond, al werd ook door Lassa 11 e met beslistheid nauwe verwantschap geloochend 18).

Zal de staat tot dit alles zijn onmisbare medewerking verleenen, dan is noodig dat het algemeen kiesrecht verworven wordt. En zoo heeft, in de derde plaats, L a s s a 11 e in dien strijd voor het algemeen kiesrecht wondere werkzaamheid ontwikkeld. „Het algemeene, directe kiesrecht is niet slechts uw politiek, het is ook uw sociaal grondbeginsel, de hoofdvoorwaarde van alle maatschappelijke hulp" — zoo luidt zijn geliefkoosd slagwoord. Theatraal eindigt hij aldus een bekend strijdschrift: „Reeds hoor ik in de verte den doffen tred der arbeidersbataillons! Redt, redt, redt u uit de banden van een voortbrengingsvorm, die u tot waar vernederd heeft; redt, redt, redt den Duitschen geest van geestelijken ondergang; redt, redt tegelijk de natie van verbrokkeling! Reeds flitst in de hoogte de bliksem van het directe, algemeene kiesrecht! Op dezen of genen weg, spoedig komt hij sissend neer! Wapent u dan met dezen bliksem, redt u, redt Duitschland!"

Het bleek na zijn dood wat diepen indruk de eischen van dezen volksmenner op velen gemaakt hadden. In de door hem gestichte Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein19) leefde zijn geest voort en al werd de kracht verbrokkeld door twisten in eigen kring, zoodat zich eene vrouwelijke linie onder leiding van de gravin Von Hatzfeld en eene mannelijke, eerst onder aanvoering van den onwaardigen Becker, daarna onder een knappen kop als von Schweitzer vormden, toch ontwikkelden de Lassalleanen een macht, waarmee niet viel te spotten. Toen de mannen uit Marxistischen kring, Bebel en Liebknecht, die zich op een congres te Eisenach in 1869 hadden georganiseerd, vereeniging met de Lassalleaansche broederen zochten, en

Sluiten