Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sympathie tusschen deze twee mannen, die elkaar reeds in 1845 te Parijs ontmoet hadden, bestaan. Meermalen botste het. In karakter en geestesrichting stonden deze scherpe naturen lijnrecht tegenover elkaar I8). Verscheidene keeren werd in socialistischen kring Bakounin's goede trouw verdacht gemaakt door hem als een Russisch spion te betitelen. Toen op het congres der Internationale te Bazel Liebknecht die beschuldiging herhaalde, werd op verzoek van Bakounin een jury van 10 leden benoemd, welke met algemeene stemmen het lasterlijke der aantijging constateerde.

Een milder oordeel over Bakounin wordt thans vrij algemeen geveld na het optreden van Franz Mehrïng. Zoowel in zijn beoordeeling van het boek van Brupb a c h e r als in zijn werk over M a r x laat hij zien welk onrecht Bakounin van socialistische zijde is aangedaan.

Eerst tegen het einde van hun leven barstte de vijandschap tusschen Marx en Bakounin openlijk uit. Hoe werd die strijd gevoerd en beslecht?

Marx had in 1864zijn Internationale opgericht, de vereeniging welke bedoelde de revolutionaire elementen in de verschillende landen te organiseeren. Bakounin zocht hierin zeggingschap te oefenen. Zijn mannen had hij vereenigd in de Alliance internationale de la démocratie-sociale. Natuurlijk stond voor hem en de zijnen de toegang tot de Internationale open, toen zij toegang begeerden. Maar dan diende de Alliance te worden ontbonden. In naam werd aan dien eisch voldaan, maar in werkelijkheid was die Bond een aparte macht, waarvan Bakounin zich bediende om de hegemonie onder de revolutionairen te erlangen. Wrijvingen waren veelvuldig. Een conflict kon niet uitblijven. Dat conflict werd verhaast door de Commune te Parijs van 1871.

Sluiten