Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorstel, gelijk het op den derden Juristentag in Duitschland aan de orde kwam, luidde dan ook dus: »Der Deutsche Juristentag wolle als seine Ueberzeugung aussprechen, dasz die Klage auf die Anerkennung der unehelichen \ aterschaft iin Prinzipe für zulassig zu halten (sei)", u. s. w. (1) Diezelfde beperking vindt men ook in den titel van verschillende geschriften, aan dit punt gewijd (2).

\an natuurlijke kinderen mag, naar luid van art. 342, het vaderschap niet worden onderzocht.

Maar ook zoo is de zin nog ruimer dan het artikel bedoelt te zijn.

Het verbod betreft immers alleen een onderzoek in rechten, welke toevoeging uitdrukkelijk is opgenomen in art. 241 van liet in de Fransche taal gestelde wetboek van Beneden-Canada van het jaar 1865, dat dit onderzoek echter juist wel vergunt. Men leest daar: »La recherche judici-

tle la patrie". — In art. 207 en 2t>8 van het wetboek van de Republiek San-Salvador van het jaar 1880 worden hij os naturales genoemd de kinderen, die vrijwillig door hun vader zijn erkend. De anderen heeten espurios (art. 277). Zie Amiable, t. a. p., bl. 220. Daarentegen zegt art. 313 van het wetboek van Honduras van hetzelfde jaar: „Son hijos naturales los ijue no nacen de matrimonio ni estan lejitimados."

(1) Verhandlungen, dl. II, bl. 128.

(2) Dit is, behalve bij het werk van' Amiable ook bij de volgende het geval:

De Pitti Ferrandi, Recherche sur la filiation des enfants nés hors mariage. Paris. 1869.

Paul Baret, Histoire etcritique des régies sur la preuve de la filiation naturelle en droit francais et ét rang er. Paris. 1872.

Kaste, l>e la recherche de la paternité hors mariage en droit romain et en droit francais. Toulouse. 1873.

Charles Jacquiek, Des preuves et de la recherche de la paternité naturelle. Paris. 1874.

Blakchon, De la preuve et de la f i 1 i a t i o n des e nfants naturels en droit francais. Paris. 1874.

Sluiten