is toegevoegd aan uw favorieten.

Behoort de regel, dat het onderzoek naar het vaderschap is verboden, te worden gehandhaafd? Zoo ja, welke uitzonderingen moeten daarop worden toegelaten?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wettige. In Zweden en Finland (1) ook het kind, waarvan de moeder zwanger is geworden onder trouwbelofte. En in de andeie der genoemde landen, wanneer hij die het kind verwekt heeft, zijn voornemen geopenbaard had om de moeder te tl ouwen en hij zekere formaliteiten heeft vervuld, doch gestorven is na door eene oorzaak, onafhankelijk van zijnen wil, in de uitvoering van dat voornemen te zijn verhinderd geworden (2).

In Duitschland is, buiten de hiervcren reeds genoemde deelen, het onderzoek naar het vaderschap eveneens vrij, met meer of minder beperking voor den rechter (3). Zoo in Beijeren krachtens den Codex Maximilianeus Bavaricus van het jaar 1756 (4); in Pruisen volgens het Landrecht van 1794, gewijzigd bij de wet van 24 April 1854; in Saksen volgens het Wetboek van 1863 (5).

(1) Finland is niet aan liet Russische recht onderworpen, maar is blijven voortleven onder het Zweedsche Wetboek van het jaar 1 "34, zij het ook dooi' verschillende wetten van lateren datum gewijzigd. Zie Amiaud, Apergu de 1'état actuel des législations c i v i 1 e s, a°. 1884, bl. 133.

(2) Zie over de Brautkinder Stobbe, Handbuch des Deutsche n Privatrechts, dl. IV, bl. 407 en vulgg.

(3) Busch merkt echter op, Archiv f ü r die civilistische Praxis, 46er Bd., bl. 221: „Bei Weitem die meisten deutschen Gesetzgebungen befinden sich insofern in einem \\ iderspruche mit sich selbst, als sie die Alimentationspflicht des Erzeugers auf dio Prasumtion der Vaterschaft (oder Erzeugung) gründen, und gleichwohl die diese Prasumtion offenbar zerstörende Einrede, dasz die Geschwaclite in der kritischen Zeit mit mehreren Mannspersonen zu thun gehabt habe, für unzultissig erklaren".

(4) De Codex Maximilianeus verklaart uitdrukkelijk alle bewijsmiddelen geoorloofd om van de afstamming te doen blijken.

(5) In het Groothertogdom Saksen-W eimar-Eisenach was liet gemeone Duitache beginsel bekrachtigd bij wetten van 13 April 1829 en 0 Juni 1853. In het jaar 1862 werd echter een voorstel op den Landdag gedaan om het onderzoek naar het vaderschap te verbieden. — Aan het einde van zijn hierboven bedoeld opstel schrijft Busch : „Mit Zuversicht erwartete ich in dein unter dem 2. Januar d. J. publicirten bürgerlichen Gesetzbuche für das Königreich Sachsen eine Bestatigung der neuern Richtung der Wissenschaft und Gesetz-