Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorts is het onderzoek naar het vaderschap ook geoorloofd in Brazilië en in Peru. In laatstgenoemd rijk geeft echter volgens het Wetboek van 1852 de rechterlijke uitspraak omtrent de afstamming slechts in twee gevallen aan het betrokken kind dezelfde rechten als bij erkenning door den vader.

Het Wetboek van Chili van het jaar 1855 veroorlooft steeds eene vordering in te stellen om de afstamming te bewijzen, en zoo aanspraak op onderhoud te erlangen. Echter is, buiten het geval van schaking, de beteekenis dier vordering uitsluitend deze, dat de aangesprokene onder eede voor den rechter verklare, of hij zelve meent het kind verwekt te hebben (1).

Het W etboek van San-Salvador van het jaar 1880 komt in hoofdzaak met dat van Chili, wat dit punt betreft, overeen.

Onbeperkt is het onderzoek naar het vaderschap nog toegelaten volgens art. 325 van het Wetboek van de Argentijnsche republiek van het jaar 1869, herzien in het jaar 1883.

Eveneens in het \\ etboek van Guatemala van het jaar 1877, doch slechts niet ten nadeele van het kind.

\ olgens het \\ etboek van Honduras van het jaar 1880 kan degene, die beweerd wordt het kind verwekt te hebben, opgeroepen worden om zich onder eede te verklaren, en kan door den rechter het vaderschap worden uitgesproken in geval van schaking, en wanneer de moeder met hem, die als vader aangesproken wordt, feitelijk samenwoont.

Eindelijk kan volgens het Wetboek van Beneden-Canada van het jaar 1865 en dat van St.-Lucia van het jaar 1879 vrijelijk naar het vaderschap worden onderzocht, terwijl in iederen vorm bewijs daarvan geleverd, gelijk ook de erken-

(1) In 1883 heeft eene wet het z. g. burgerlijk huwelijk in Chili ingevoerd, doch met bevoegdheid voor de echtgenooten om godsdienstige plechtigheden te doen voorafgaan.

Sluiten