Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid grooter wordt naarmate zich de variabele mogelijkheden door de industrie in aantal uitbreiden.

Waar nu echter elke tak van bedrijf, van vakuitoefening een handelingscomplex in functie stelt en deze eigen functie weer door een combinatie van psychische totaliteiten wordt gedragen, moet het mogelijk zijn, dat er varieteit is in de geschiktheid van den individu voor een bepaald vak, omdat er variatie is reeds bij den normale in de beschikkingsmogelijkheden over bepaalde functiecombinaties.

Elk vak, elk onderdeel van een vak, elke verrichting vraagt een bepaalde eenzijdigheid in het psychisch gebeuren. Hoe minder gecompliceerd een bedrijf, hoe minder eenzijdig bedrijver wordt verlangd. [De boerentimmerman, wiens bedrijf zeer weinig gecompliceerd is, moet een niet te eenzijdig psychisch begaafden knecht hebben. Die knecht immers moet ook kunnen metselen, moet ook opperman kunnen zijn, moet ladders kunnen timmeren, moet pannen kunnen leggen, moet sloten kunnen maken en moet nog allerlei andere dingen kunnen, welke het bedrijf nu eenmaal meebrengt. De timmerman in de stad heeft reeds een meer gespecialiseerde begaafdheid noodig, omdat het bedrijf van zijn patroon meer gespecialiseerd is, wijl immers het leven in de stad veel meer gecompliceerd is. Maar in het groote bedrijf van de fabriek wordt van den arbeider gevraagd om temidden van de gecompliceerdheid van het fabriekstotaal eenige speciale verrichtingen met de uiterste nauwkeurigheid en met de grootste vaardigheid te doen. Hier is de kans veel grooter, dat een individu niet op zijn plaats is dan in het bedrijf van den boerentimmerman. Immers in bedoeld timmermansbedrijf moet de arbeider beschikken over bijvoorbeeld 40 a 45 psychische vaardigheden. Allicht zijn er van dat aantal een 30 normaal ontwikkeld en dan kan hij in het algemeen genomen goed voldoen. Maar in het gecompliceerde fabrieksbedrijf worden misschien slechts een 5- of 6-tal psychische functies vereischt, maar dan ook onverbiddelijk vereischt. Hier is de kans natuurlijk veel grooter, dat juist de weinige beslist noodige capaciteiten ontbreken.

Het is duidelijk, dat bij de ontwikkeling van het technische leven de noodzakelijkheid van psychotechnische beroepskeuring grooter wordt om de tegenslagen zooveel mogelijk te voorkomen.

Maar het is evenzeer duidelijk, dat wij hier een merkwaardige ontdekking) doen voor de zwakzinnigenzorg. Het is deze; de ééne persoonlijkheid van den zwakzinnige is in den regel zoo gevormd, dat zeer uitdrukkelijk bij de vergelijking met den normale, bepaalde functies,

Sluiten