Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROF. DR IR H. }. VAN DER MAAS

hoogleraar aan de technische hogeschool

ENKELE GEDACHTEN OVER DE INDUSTRIALISATIE

IS het nog wel mogelijk iets nieuws te berde te brengen over dit vraagstuk, waarover reeds zoveel is gepubliceerd en onlangs nog enkele doorwrochte en uitvoerige nota's het licht zagen?

Het is duidelijk, dat het niet de bedoeling kan zijn thans geheel nieuwe gezichtspunten aan de orde te stellen. De moed — of overmoed — die nodig is om over dit schijnbaar versleten onderwerp enkele opmerkingen te maken moet echter ergens zijn origine hebben. Welnu, ik heb die geput uit de omstandigheid, dat er blijkbaar opnieuw belangstelling voor bestaat. Weliswaar helaas niet algemeen, maar naar mijn gevoelen hier en daar levendiger en wat meer bewust en overtuigd dan voor enkele jaren.

Bij het vervullen van de taak waarvoor ik mij gesteld zie, zal ik moeten vermijden te diep in te gaan op aspecten welke in andere artikelen van deze bundel uitvoerig worden behandeld. Enerzijds moge dit een beperking zijn, anderzijds kan ik mij daardoor in de behandeling van de stof vrijer voelen en ik zal mij daarnaar ook gaarne gedragen.

In de oorlogstijd las ik „Mensen in de schaduw", een boek, waarin door een tiental auteurs een levensbeschrijving wordt gegeven van evenveel figuren, wier namen thans veelal zijn vergeten. Eén daarvan heeft betrekking op een dokterszoon uit Herwijnen, Johannes van den Bosch geheten, de latere Generaal en Graaf van den Bosch. (Auteur: Prof. Dr C. Gerretson). Het trof mij in hoevele opzichten de tijd, waarin Van den Bosch leefde en werkte, met de onze overeenkomt. Voor ik hierop nader inga, wil ik echter even voor de figuur van Van den Bosch, mede aan de hand van bovengenoemde publicatie van Gerretson, Uw aandacht vragen. Geboren in 1770 gaat hij reeds jong

Sluiten