Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke karakteristiek der volkeren zou kunnen geven.

De temperamentsbasis moge over het algemeen constant blijven, deze is te algemeen, te weinig specifiek van vorm, dan dat zij de doorslag zou kunnen geven bij het bepalen van het beeld. De temperamentslaag van de Latijnse volken, Italië, Spanje en Frankrijk is vrijwel gelijk. Toch zijn deze volkeren geheel verschillend van karakter. Evenzo de Nederlanders en de Engelsen. Hun geheel verschillende historie bepaalt hun verschillend karsktsr

Hoezeer de gemeenschappelijk doorleden en doorstreden historie, de gemeenschappelijke opvoeding en levensomstandigheden van geheel verschillende individuen een typische volkseenheid kunnen maken, bewijst wel het Amerikaanse volk. Langer dan één generatie behoudt de immigrant niet het typische van zijn oorspronkelijke landaard. De kinderen zijn al typische Amerikanen. Volkomen terecht leggen dan ook de auteurs over het Amerikaanse volkskarakter de nadruk op deze gemeenschappelijke levensloop.

De meest genoemde karaktertrekken der Amerikanen zijn: een sterke drang tot daden, een behoefte steeds bezig te zijn, een behoefte aan comfort, een sterke drang tot geld verdienen, gering standverschil, geringe neiging tot abstract denken, opsnijden en rusteloosheid.

De Amerikaan komt voort uit de lagere Europese klassen. De volksverhuizers waren arme boeren en handwerkslieden, die om hun armoede of onderdrukking hun land moesten verlaten. Eenmaal in Amerika aangekomen, moesten zij een hard en gevaarlijk leven leiden om aan de kost te komen. Een grote mate van gehardheid en stugge werkkracht moest ontwikkeld worden.

Deze wérd dan ook ontwikkeld, maar ten koste van veel slachtoffers. In de letterlijke zin van het woord was er bij deze pioniers sprake van een „survival of the fittest", een overblijven van de meest geschikten.

Een overwegend zich instellen op de materiële

Sluiten