Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hooggeachte medeleden der Hoofdcommissie, zeer gewaardeerde leden en begunstigers onzer vereeniging voor Chris te lij k-N ation aal Schoolonderwijs, Heeren Ministers, Oud-Ministers en leden der volksvertegenwoordiging, die aan onze uitnoodiging om aan deze samenkomst deel te nemen welwillend hebt voldaan, en voorts Gij allen, die door Uwe tegenwoordigheid tedezer plaatse Uwe belangstelling in het lot en den arbeid onzer Vereeniging betoont.

Keer gewenschte hoorders !

„Wat zal dit kindeke zijn?" Met deze vraag ving Mr. Groen van Prinsterer, straks vijftig jaren geleden, de door diepe overtuiging en heiligen ijver bezielde en bezielende rede aan, waarmede hij als Voorzitter de Eerste Algemeene Vergadering onzer Vereeniging voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs opende. "Was dat woord toen de natuurlijke uiting van het vaderhart, Gij zult het niet ongepast vinden dat ik, als Voorzitter van deze vergadering, tot eene voorafspraak geroepen, thans, na vijftig jaren, de vraag stel: Wat is er van het kindeke geworden ? Heeft de vereeniging gedurende deze halve eeuw van haar bestaan aan het doel, dat hare oprichters voor oogen stond, beantwoord ? maar dan ook deze tweede vraag

Sluiten