Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den geschiedschrijver, maar eeniglijk op Groen als den Voorzitter onzer eerste algemeene vergadering; ik haal niets aan uit den overvloed zijner werken en grootere of kleinere geschriften, ook niet nit de „Nederlandsche gedachten"; ik beroep mij met voorbedachten rade alleen op de rede, bij de opening onzer eerste algemeene vergadering door hem gehouden en daarna openbaar gemaakt, omdat ik meen daarin eene door de Vereeniging zooal niet uitdrukkelijk goedgekeurde, dan toch algemeen aanvaarde verdedigende ontwikkeling harer beginselen te mogen zien.

Ook na 1887 is onze Vereeniging aan hare statuten en hare geschiedenis trouw gebleven; zij heeft de bij haar aangesloten scholen en die, welke aansluiting verlangden, steeds behandeld zonder bevoorrechting van eenig kerkelijk of kerkgenootschappelijk standpunt, zonder onderscheid te maken tusschen kerkelijke en niet-kerkelijke scholen; zij heeft uitsluitend gevraagd, of op goeden gronden mocht worden aangenomen, dat de scholen, de besturen, de Yereenigingen, die aansluiting zochten, de beginselen, in art. 1. bedoeld en in de verklaring nader omschreven, zonder voorbehoud aanvaarden.

Toen de vraag tot ons kwam, of er bij onze Vereeniging bezwaar bestond, wat de bij haar aangesloten scholen betrof, tegen het vormen van een onderling verband tusschen scholen, die, in engeren zin kerkelijk of niet-kerkelijk, op den grondslag eener zelfde belijdenis stonden en door onderlinge bespreking, wederkeerig schoolbezoek of anderszins het onderwijs en de opvoeding aan die scholen wenschen te leiden en te ontwikkelen, heeft zij verklaard, op grond harer statuten, er geen bezwaar tegen te hebben, dat bij haar aangesloten scholen zulk een schoolverband vormden.

En eindelijk, wat de samenstelling der Hoofdcommissie betreft, ook daarin heeft Christelijk-Nationaal het ruime standpunt van zyn Reglement trouw gehandhaafd ; steeds zijn er zoowel Hervormden als Lutherschen en Gereformeerden tot leden

Sluiten