Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel •willen vragen: Is een inspecteur, alleen door het feit dat hij door de Regeering benoemd is, reeds een goed inspecteur? Is het gezag, dat de Regeering eenen inspecteur of eenen districtsschoolopziener verleend, het eenige voldoende gezag ?

Laten wij door de daad toonen, M. H. dat onze inspectie niet alleen iets, maar dat zij veel is en meer worden zal. Reeds nu is van menige zijde ingenomenheid met die inspectie betuigd door schoolbesturen en hoofden van scholen. Aan dit oordeel hechten wij waarde.

Christelijk-Nationaal heeten onze scholen; het zij onze lust en ons leven, hoe langer zoo meer te zorgen, dat zij deze eerenamen verdienen, dat wij én uit het Christelijk én uit het Nationaal oogpunt een eigen stelsel van onderwijs en opvoeding kunnen opbouwen. Maar laat ons dat doen met helder inzicht en wijs beleid. Het gevaar is niet denkbeeldig, dat sommigen daarbij zullen uitgaan van de meening dat een Christelijke school alles anders moet doen dan eene Openbare, dat eene Nederlandsche school in elk opzicht anders moei zijn dan eene Duitsche of eene Belgische of eene Engelsche School.

De Standaard van 7 October haalt deze woorden aan uit eene brochure van den Heer Wiktz; .„'k vrees dat een groot deel van onze scholen wat al te veel gelijken op een Openbare School plus Bijbelsche Geschiedenis met gebed en psalmgezang. Zelfs het leerplan, dat door de Hoofdcommissie van „Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs" in 1905 is opgesteld, geeft voor aanvankelijk lezen, schrijven, rekenen, Nederlandsche taal, aardrijkskunde, zingen, teekenen en nuttige handwerken methodes op, die geregeld op de Openbare Scholen worden gebruikt. Er is dus wel werk aan den winkel en 't wordt hoog tijd, dat we van woorden tot daden overgaan. Zoo spreekt de Heer Wibtz.

Tegen het leerplan, natuurlijk niet door, maar op last of verzoek van onze Hcofdcommissie in 1905 opgesteld, wordt dus als bezwaar door den Heer Wirtz ingebracht, niet dat de daar voor eene reeks van vakken opgegeven methodes niet juist zijn,

Sluiten