Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenschappelijk moment voor de symptomatische psychosen wijst op den gestoorden koolhydraatafbraak, welke het gevolg zou zijn van vérminderden zuurstoftoevoer. We wezen er reeds op, dat het histopathologische beeld niet beantwoordt aan de ischaemische veranderingen in de hersenen, ook al speelt anoxaemie dikwijls mede een rol, niet alleen tengevolge van het grondlijden, doch ook door de allergische ontsteking, waarbij de capillairen verwijd zijn of door de endotheel-zwelling vernauwd. Dit neemt echter niet weg, dat bij voortgezet onderzoek zou kunnen blijken, dat er langs dezen weg nog verschillende groepen zijn te onderscheiden, b.v. die met gestoorde en die met normale koolhydraatafbraak.

In de litteratuur zijn reeds enkele onderzoekingen neergelegd, die, zij het ook op geheel verschillende wijze, het allergiebegrip op de pathologie van het zenuwstelsel hebben toegepast. In de Soc. de Biologie 1939 : 2) hebben Baginski en zijn medewerkers de allergische veranderingen beschreven bij konijnen in een toestand van anaphylaxie. Zij. hebben daartoe konijnen gesensibiliseerd volgens de methode van Arthur door intraveneuze of cutane injecties van paardeserum. Het microscopisch onderzoek van de hersenen bracht in principe dezelfde verschijnselen naar voren, die wij bij de symptomatische psychosen hebben gevonden en wel le. „hyperactivité sécrétoire", 2e. „élargissement des espaces de Virc howRobin", 3e. ,,hyperplasie des cellules adventitielles de Marc h a n d", 4e. „des cellules nerveuses dégénérées et des cellules microgliales mobilisées". Naar hun meening correspondeert dit beeld met de hyperergische ontsteking van R ö s s 1 e.

Verder heeft Pet te een. uitvoerige studie gemaakt van de myelitiden met onbekende aetiologie. Hij meent met name in de demyelinisatie-myelitis de morphologische uitdrukking van de allergische ontsteking te zien.

In dit verband zij nog even herinnerd aan de demyelinisatie, die wij bij enkele van onze allergische psychosen vonden. Mocht de conceptie van Pet te juist zijn, dan wijst dit verschijnsel van demyelinisatie bij de encephalitis van onze patiënten eveneens in de richting der allergie.

Tenslotte rijst de vraag, of de kliniek bij toegespitste waarneming gegevens kan verschaffen, die. eveneens op allergie wijzen. Ik verwacht van dezen kant nog steun. Gedurende den tijd, waarin ik dit jaar bezig.was deze hypothese te toetsen, werden bij mij in de kliniek twee patiënten met een Symptomatische Psychose opgenomen, die ter zake waardevolle gegevens brachten. De eerste was een man, die in een deliranten opwindingstoestand werd opgenomen, in aansluiting aan een slaapkuur. We meenden de diagnose te mogen stellen op een paradoxe reactie bij barbital-intoxicatie. Bij dezen man vonden we een eosinophilie van 7%. Maar bovendien bleek, dat hij 10 maanden te voren vanwege diphterie met serum was behandeld en dat hij in aansluiting daaraan een serumziekte èn een Symptoma-

2) Lésions histologiques du système nerveux des lapins en état anaphylactique.

Sluiten