Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1150 iamque adeo fractast aetas, effetaque tellus vix animalia parva creat, quae cuncta creavit saecla deditque ferarum ingentia corpora partu. hand, ut opinor, enim mortalia saecla superne aurea de caelo demisit funis in arva,

1155 nee mare nee fluctus plangentis saxa crearunt, sed genuit tellus eadem quae nunc alit ex se. praeterea nitidas fruges vinetaque laeta sponte sua primum mortalibus ipsa creavit, ipsa dedit dulcis fetus et pabula laeta: 1160 quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore, conterimusque boves et viris agricolarum conficimus; ferrum vix arvis suppeditat iam. usque adeo parcunt fetus augentque laborem. iamque caput quassans grandis suspirat arator 1165 crebrius, incassum magnum cecidisse laborem, et cum tempora temporibus praesentia confert praeteritis, laudat fortunas saepe parentis. tristis item vetulae vitis sator atque vietae temporis incusat momen, caelumque fatigat, 1170 et crepat, anticum genus ut pietate repletum

maan en de andere hemellichamen en is door een vurigen aether omgeven, die als een muur „avido complexu cetera saepsit" (V, 470). Van deze werelden bestaat er een groot aantal volgens Lucr. — 1145. expugnata, namelijk door de atomen, die voortdurend door de onmetêliike

vernielen nn!^regen '7" d® St°°ten en ze daardoor langzaam

en f 700 voortdurende regenvlagen een rots verwee-

ilTfi H4Q n sloopen. — dabunt labem, vgl. aanm. I, 288. — 11 Y*; ^eze vier verzen behooren aan vs. 1144 voorafteeaan en ziin

afrS M52ggHeIaHtei:- - "50- iam«ue adeo versterlTTam Zr alreeds. — 152. dedit.. partu = peperit. - 1154. aurea funis

Bif 'heTrii°VrTr1 er ^°uw81 jtribus inserviens, zooals Gellius zegt.' dat Z;, -I11- is sPrake van een g°»den koord (ou^ XevoeïV) Kten hanLn p l ' f 3°i maar ee"S Van den hemel uit "moeten kunnen hflpn •? Tdaara?n t,:ekken om te zie" of ze hem naar beneden heeft want ii t 8K • waarschijnlijk, dat Lucr. daaraan gedacht denkheeYdt verband is op beide plaatsen geheel verschillend. Het , ®"k ,eeld. ,!s voor de v°lksphantasie zoo vreemd niet. De Aegvptenaren beeldden bijv. de sterren af als lampen aan touwen van den hemel neer,|c9ge? Maspero Hist. Anc. des peuples d'Orient pag. 16 en 17) —

ferrum vix arvis suppeditati hebben de handschriften- ferï um . suppeditat het ijzer, nl. de ploeg, is reeds nauwliiks meer !",e"dce voor de akkers. Terwijl de aarde vroeger sponte sua (vs. II58) de. vruchten voortbracht, is nu zelfs de bewerking met den ploe« nauwlijks voldoende. — 1163. parcunt: parcere heeft in 't oud Latiin

s?Aat aeugeCnt': "hm"1® Z'Jn r met hU" !ruchten; tegenover parcunt noc trekefd hp0f7 mcüS S = Srandaevus, die dus betere tijden

no0 0ekena heeft. — 1169. momen, vgl. bij II, 632. — 1170. crepat,

o*

Sluiten