is toegevoegd aan uw favorieten.

Serta romana

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KONING DER VERSCHRIKKINGEN.

De dichter heeft op vele gronden trachten aan te toonen, dat de ziel stoffelijk en dus sterfelijk is en bij den dood op dezelfde wijze als het lichaam ontbonden wordt. De dood is dus, zoo meent hij, het niet zijn, en daarom de vrees voor den dood eene dwaasheid, waarvan men zich moet bevrijden om kalm en rustig en dus gelukkig te kunnen leven. Hij put zich als 't ware uit in argumenten en bewijst ook daardoor hoe ingeworteld dat besef is bij al degenen, die met vreeze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen zijn.

III. Vs. 830—1094.

830 Nil igitur mors est ad nos neque pertinet liilum, quandoquidem natura animi mortafis habetur. et velut ante acto nil tempore sensiraus aegri, ad confligendum venientibus undique Poenis, omnia cum belli trepido concussa tumultu 835 horrida contremuere sub altis aetheris oris, in dubioque fuere utrorum ad regna cadendum omnibus humanis esset terraque marique, sic, ubi non eriinus, cum corporis atque animai discidium fuerit, quibus e sumus uniter apti, 840 scilicet, haud nobis quicquam, qui non eriinus tum, accidere oinnino poterit sensumque movere, non si terra mari miscebitur et mare caelo. et si iam nostro sentit de corpore postquam distractast animi natura animaeque potestas,

831. habetur = intellegitur, zooals I, 758, of = se habet, zooals Sall. de coni. Catil. 6,'3: sicuti pleraque mortalium habentur. — 835. oris, vgl. I, 22. — 836. utrorum namelijk der beide om de wereldheerschappij strijdende machten: Romeinen en Carthagers. Yergel. Liv. XXIX, 17, 6 waai- de Locrensers in den senaat te Rome zeggen: „in discrimine est nunc humanum omne genus, utrum vos an Carthaginienses principes terrarum videat." De uitdrukking cadere ad, vervallen tot of onder is zeldzaam. — 837. humanis = hominibus vgl. III, 80. — 839. quibus e: in proza staat cum gewoonlijk na het pron. relativum (L. G. § 342 A. 3); ook de praep. de wordt door Cicero niet zelden na haren casus geplaatst. Bij dichters komt echter deze plaatsing dikwijls voor ook bij andere voorzetsels; zoo heeft Lucr. niet alleen quibus e hier en vs. 858, maar ook ignibus ex, viam per, Cum as apud enz. — uniter apti, „organisch samengesteld". Uniter komt alleen bij Lucr. maar herhaalde malen voor; aptus is eigenlijk een part. perf. pass. van een werkwoord, dat niet meer bestaat. — 843. et si iam, en aangenomen dat. — 844. animi natura =