Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

quae nisi insta subest, excntit arma pudor. tempus aclest; committe rates: ego temporis auctor ducam laurigera Iulia rostra manu."

55 dixerat, et pharetrae pondus consumit in arcus: proxima post arcus Caesaris hasta fuit. vincit Roma flde Phoebi: dat femina poenas:

sceptra per Ionias fracta vehuntur aquas. at pater Idalio miratur Caesar ab astro: 60 „sum deus; en nostri sanguinis ista fides." prosequitur cantu Triton, omnesque marinae

plauserunt circa libera signa deae. illa petit Nilum cymba male nixa fugaci, hoe unum, iusso non moritura die.

65 di melius! quantus muiier foret una triumphus, ductus erat per quas ante Iugurtha vias.

Actius hinc traxit Phoebus monumenta, quod eius una decem vicit missa sagitta rates.

(figuras pictas) minantes centaurica saxa. — 51. eau sa nl. waarvoor hij strijdt. — 53. temporis auctor, die u raadt, dat het nu de tijd is.— 59. pater .. astr o: Caesar en Augustus lieten zich veel voorstaan op de beweerde afstamming van hun geslacht van Venus, ook Idalia genoemd, vgl. aant. Cat. LXIV, 96. Idalium astrum, ook wel Dionaei, Caesaris astrum (Verg. Ecl. IX, 47) oflulium sidus (Horat. Od. I, 12, 47) genoemd, is dus de co meet van Caesar, die „periit.. atque in deorum numerum relatus est, non ore modo decernentium, sed et persuasione volgi. Siquidem ludis, quos primos consecrato ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem continuos dies fulsit, exoiiens circa undecimam horam, creditumque est animam esse Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacro eius in vertice additur stella", Suet. Vit. Caes. 88. — 61. Triton, de zoon van Neptunus en Amphitrite, gold voor den daemon van de Middell. Zee. — 64. hoe uno brachyologisch voor: hoe unum petens of petit, waarop eigenlijk moest volgen: ne iusso moreretui' (of moriatur) die. — 65. di melius! Deze uitdrukking komt bij Cicero, Livius en anderen dikwijls voor, maar zóó, dat er een coniunct. duint, dent, vertant, of dergelijke bij gedacht wordt, zoodat de bedoeling is: dat mogen de goden verhoeden. Hier past die beteekenis niet, maar wel een wensch: di melius fecissent! = utinansi d. m. f. Anderen meenen dat aangevuld moet worden di melius fecerunt. Dan moet het volgende opgevat worden alsof de dichter zeggen wilde: 't ware toch ook maar een kleine triumph geweest. Maar indien dat des dichters meening geweest ware, zou hij niet m u 1 i e r, maar femina gebruikt hebben (vgl. vs. 22 en 57) en ten tweeden zou hij daarmede Augustus' bedoeling afgekeurd hebben, terwijl juist het geheele gedicht eene lofrede is op Aug. Immers Aug. had wel degelijk de bedoeling Cleopatra levend in zijnen triumphtocht mede te voeren en liet na haren dood nog haar beeld ronddragen (vgl. 3, 11, 53). —66. ductus erat, voor si ducta foret per eas vias per quas ductus erat. Marius voerde 1 Ian. 104 v. Chr. den gevangen Numidischen koning in

Sluiten