Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helmichius, en Johannes Uitenbogaart ondertekent 1).

In de beroerte van deezen tyd, daar hy zig te ver hadt ingewikkelt, vertrok hy in 't heimelyk over Amsterdam na Embden 2). 't Berouwde hem, dat zyn yver hem te ver buiten 't spoor gedreven hadt. Hier over verzoende hy zig voor den Embder Kerkenraad, met de Kerk van Utrecht, op den zestienden van Oogstmaand, des Jaars 1591. op deezen voet: belydende dat hy «hoewel uit eenen goeden «yver en uit eene goede meeninge, zig zommige zaken on«derwonden had, meer dan zyn ampt ende stigting van de «Kerk mede bragten en hem betaamde: dat hy mede uit «menschelyke zwakheid en onbedagtzaamheid zig in zommige «dingen anders gedragen hadt, als de Christelyke liefde en «het welvaren van de Kerke vereischte: waar uit tot zyne «grote droefheid, hoewel buiten zyne meeninge, eene grote «ergernisse en zwarigheid voor de Kerk van Utrecht ont«staan is: En dat hy daar over eene grote droefheid en «hartelyk leedwezen hadde: Biddende dat de gene die hier «door van wegen zyn Persoon bedroeft, ontstigt of bena«deelt mogten zyn, hem zulks ten goeden te houden, en « t zelve de algemeene Menschelyke zwakheid toeschryvende. «door 't vier der liefde te willen verteeren. Gelyk hy God «den Heere uit grond zyns harten badt, en altoos bidden «zou, dat hy de bedroefde Kerke te Utrecht genadig wilde «oprigten 3).» Zedert dien tyd schynt hy gebruikt geweest te zyn in Duitschland, te Keulen, te Munster, en elders ot geheime diensten van den Staat. Tot dien einde schreeft hy aan den Heer van Oldenbarneveld, en den Burgemeester Iteinier van Kant te Amsterdam, veranderende in de onderteekening der Brieven, om de zaken bedekt te houden, zynen naam in Hendrik van Bentheim 4). Altoos beeft hy

1) Bor, XXII. Boek, bl. 861—863. [78].

2) Trigland, Kerk. Hist. III. Deel, bl. 344. Uitenbogaard, Kerk. Hist. III. Deel, bl. 268.

3) Meiners, Oostfr. Kerk. Hist. I. Deel, VIII. Hoofdst. bl. 291.

4) Bor, XXII. Boek, bl. 839. [113.] Uitenb. bl. 268.

Sluiten