Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broeder van Willem den I. Prins van Oranje, Grondlegger van onze Vryheid, zo in den Godsdienst als in den Burgerstaat , Hendrik Heer van Brederoode, eerste Edelman, en in den mannelyken lyn uit den Graaffelyken stam van Holland gesproten. Graaf Willem van den Berg, die Oranjes zuster ten Houwelyk had; Floris van Palland Graaf van Kuilenburg, en andere Persoonen van aanzien en agtbaarheid 1). En hoe hertelyk gemelde Heeren Edelen, deeze Belydenis, als behelzende de Leer van hunne Landgenooten, toegedaan zyn geweest, zig die aangetrokken en voor dezelve geievert hebben, is Waereldkundig uit het gene in deezen zeiven Jaare in de Ryksvergaadering te Augsburg is voorgevallen. Deeze Ryksdag was belegt om raad te houden, hoe best den Turk met gelyke hand te keer te gaan, en tot dat einde verscheide zweevende geschillen in het Ryk te vereffenen, en de zaken van Godsdienst waar het mogelyk, te beslissen, of ten minsten verdere verwydering over dezelve , onder de Ryksstanden voor te komen. Hier verscheen de Paltsgraaf Fredrik de III. met zynen Heidelbergschen < 'atechismus, en gaf door denzelven Rekenschap van zyn Geloof en Leere, die in zyn Landen beleden werdt 2). Ook zag men op deezen Ryksdag de afgezondene van de verbonden' Edelen, die anders tot deeze Ryksvergadering geen betrekking hadden, met een ootmoedige beede en smeekschrift, tot verwerving van Vryheid van Geloof, welke in de volle Vergadering des Ryks geleezen, en met een bygevoegd Vertoog, betreffende de Kerkhervorming, den Keizer Maximiliaan den II. overgeleevert werdt. In welke beide Schriften zy zig niet alleen beroepen op de Belydenis des Geloofs, als de hunne, en der Gereformeerde Kerken in Nederland, maar ook dezelve daar by voegende, of zy mogt dienen tot berigt, en in overweeging genoomen wor-

1) Trigland, Kerk. Hist. III Deel, bl. 146.

2) H. Altingii, Hist. Eccl. Palat. pag. 91. VI. seqq. $. L.-LIII. 1. Wilhelmius, Hist. der Reform, van de Paltz, bl. 177—181.

Sluiten