Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en een' twintigsten der onroerende goederen, zo dikwils als dezelve verkogt werden 1). Utrecht had te vergeefs hondert en tagtigduizend gulden aangeboden, om den tienden penning af te kopen, en moest den tyd van twintig Maanden, de baldadigheid van Alba's Krygsvolk dulden 2). 't Gantsche Land schreeuwde tegens die nieuwe belasting, ja 't Volk, zegt iemand, dat te voren genoegzaam onbeweeglyk zyn' Medeburgers had zien verbranden, zijn' Overheeden dooden, Wetten, Godsdienst en Vryheid onder de voet werpen, heeft als doen besloten wraak te neemen, van 't geen te voren geschied was, en 't gevaar manmoedig af te keeren. Ja heeft in 't vervolg liever alles willen geeven, om tot den tienden penning niets te geeven 3). Edog ons bestek laat niet toe, hier breed te zyn.

De Kerke Gods zat ondertusschen niet stil. Men zaamelde by een. Men stelde alles in 't werk tot bevordering van rust en welstand. Op den vyfden van Wynmaand, des Jaars 157 1. hielden de verstrooide Nederlandsche Kruiskerken een Kerkvergadering te Embden 4). Yan de wyze en omstandigheeden, op en met welke dezelve gehouden is, vindt men in de Kerkschriften van Embden geen de minste aanteekening. Alleenlyk word in 't Kerkenboek ter loops van deeze Vergadering gewag gemaakt. Vermoedelyk is de reden, dewyl deeze Kerkvergadering in alle stilte, en als 't waare, bedekt gehouden zy, om de Spaansche Regeering niet te zeer in 't oog te lopen, of te verbitteren 5). De Kerkenraad van Embden in vroegere tyden gevraagt zynde, om in een Vergadering van Predikanten uit Vlaanderen, Zeeland en Zandwyk, te Antwerpen gehouden, over voorkomende zwaariglieeden te helpen raadpleegen, had geandwoord, dat ze vooraf redenen van zulken gevaarlyken bijeenkomst diende te weeten,

1) Hoofd, V. Boek, bl. 205, 206.

2) Bor, Y. Boek, bl. 287. [207].

3) By Blomhert, Nederl. Hist. I. Boek, VIII. Hoofdst. bl. 75.

4) Meiners, Oostfr. Kerk Hist I. Deel, Hoofdst. XXII. bl. 425.

5) Meiners, I. Deel, XXII. Hoofdst. bl. 426.

Sluiten