Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

droeg hij den eersten van Wintermaand des Jaars 1573. al 't bewind van Wet en Wapenen, dat by zes Jaaren en drie maanden over de Nederlanden gevoert hadt, aan Don Louis de Requesens over 1). Men verhaalt van hem, dat hy zig op zyn reize uit de Nederlanden bij Grave Lodewyk van Koningstem, Moeders Broeder van Willem den T. zoude beroemt hebben, dat hy gedurende zyn bewind in deeze Landen, agttienduizend en zeshondert Menschen hadt laaten ombrengen, 't zy om geloof, 't zy om oproer 2). Doch gedenkwaardig onzes bedunkens te deezer gelegentheid te melden, 't welk zo veel wy weeten, by geen Historieschryvers te vinden is, dat Alva beschuldigt werdt, dathy zedert zyn zesjaarige Regeering in de Nederlanden, met overleg van Barlaimond meer dan veertigduizend Menschen, door Beulshanden heeft doen sterven. Dit heb ik gelezen in zeeker andwoord van de Heeren Staaten, geschreven uit Mondmedy den neegenden van Slagtmaand des Jaars 1577. aan de Heeren Gemagtigden in de Vergadering der drie Staaten, met deeze woorden: Aangaande tgene, dat ghi op 't stuk valt van de Heeren van Barlemont, ghi en cont niet ontkennen, dat hi beschuldigt is indedood van meer dan veertich duizend mannen, die de Hertoge van Alve deur de handen van den Beul heeft doen sterven, ende namentlyk van de dood van die twee Seer vroome Heeren, de Graaven van Egmond ende van Hoorne, in de welke die Coninck ende wy alle zo seer gehouden waaren 3).

't Eerste dat Louis de Requesens deedt, was 't verbreeken van Alva's Standbeeld in 't Kasteel van Antwerpen r

1) Hooft, VIII. Boek, bl. 341. Bor, bl. 473, [349].

2) Bor, VI. Boek, bl. 474. [350]. Hooft, bl. 341. Reyd, I. Boek, bl. 10.

3) Zie het audwoord op den XVI. Brief en de Brieven van Advertissem. of Waarschouwing aan den Edeldom en andere Gedeputeerden van de Gener. Staten by eenen Dienaar van Don Jan van Oostenryk, met de andwoorde daarop dienende. Uit Exemplaar gedrukt te Frankfort 1578. berust onder andere oude gedenkschriften by den Heere Wilhelmus van Irhoven, Hoogleeraar der H. God. geleerdheid te Utrecht.

Sluiten