Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Dunke ook niemand vreemd, dat geene Gemagtigden van weegen de Staten in die Sinode verscheenen. Meermaals zyn de Kerkelyke byeenkomsten met voorweeten en believen van de Staten gehouden, niet tegenstaande daar geen Gemagtigden tegenswoordig waren, om toezigt te houden 1). De Sinode te Haarlem met Staten goedvinden, in 't Jaar 1582. gehouden, beroept zig in de zaak van Kasper Koolhaas uitdrukkelyk op de Kerkordening, te Dordrecht ontworpen 2). Dit zou niet geschied zyn, by aldien de handelingen, van die Sinode onwettig en afgekeurd waren. Voorts betoonde de Staten, dat ze de Predikanten niet ongenegen waren. Immers den zesentwintigsten van Slagtmaand des zeiven Jaars, werdt ter Vergadering van de Staten van Holland, vastgestelt, de Predikanten s Jaarlyks, voor anderen; uit de gereedste middelen te voldoen: De Magistraten zouden op de beste wyze met hen overeenkomen; dog in de Steeden zou men hen niet boven de driehondert; en op de Dorpen niet boven

de tweehondert guldens toestaan 3). De Kerkordening in

' Ö

die Sinode beraamt, behelsde onder anderen: Dat de Heidelbergsche Catechismus in alle Kerken zou werden geleerd. Dat men de Predikanten de Nederlandsche Belydenis zou doen Onderschry ven, ende in gehoorzaamheid der Classen verbinden. Dat de Schoolmeesters de gemelde Belydenis zouden onderschry ven. Zig de Discipline onderwerpen, en den Catechismus den jongheid leeren. d'Ouderlingen en Diakonen zouden benevens de Belydenis, ook d'Artikelen der

" Discipline onderworpen heeft. Waar af wy oorzaak hebben ons te verbivden, «den Heere te danken, en te verhopen, dat hy zyne Excellentie met zynsgenade «meer en meer begenadigen ende voorspoedig maaken zal, om de aangenome "zaake tot goeden einde te volvoeren, op dat het Eyke Christi toenemen en "verbreid mag worden.. By D. Gerdes, Scrin. Antiq. five Miscell. Groning. T. I. P. II. pag. 288, 289. Men vind in dit Werk onder andere gedenkwaardige brieven, eenige eigenhandige brieven van Willem den I. waardig om geleezen te worden; waar van wy ons gebruik zouden gemaakt hebben, by aldien dit Werk ons vroeger was in handen gekomen.

1) Trigland, III Deel, bl. 2C0.

2) Trigland, III. Deel, bl. 163, 164. enz.

3) Resol. Holl. 26. Notb. 1572. bl, 211. Zie de Vaderl. Kist. bl. 481.

Sluiten