is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Schouwen, daar de Spanjaarden, den twaalfden van Hooimaand aan 't muiten sloegen, eisschende tweeentwintig maanden Soldy. Hier 't platte land kaal gestroopt hebbende, begeeven zy zig na Braband; van daar rukken zy naar Vlaanderen en overvallen Aalst, stellende al 't onderhoorig land, welk wel hondertzeeventig Dorpen begreep, onder brandschatting 1). Ondertusschen de muitzugt der Spaansche Knegten geweldig voortzweepte, zo verzuimde de Prins niet, zyn voordeel te doen, met de ongeleegentheid waar in zig de Spaanscken bevonden. Hy schreef aan de Staten van Braband, Gelderland, Vlaanderen, Utrecht en andere Gewesten, met vermaning, «om zig te verbinden tegen de Spaanschen, en «de vryheid te zoeken, die hun door de verdeeltheid der «onderdrukkers aangeboden werdt, hen verzeekerende geenen «anderen toeleg te hebben, dan de Nederlanden in hunne «Voorregten en Vryheeden te herstellen en te handhaven 2).» De Heere zeegende zyn bedryf. De gemagtigden des Prinsen en der Staten kwamen te Gend, alwaar de onderhandeling den neegentienden van Wynmaand aangevangen, en den agtsten van Slagtmaand beslooten werd 3). Bij dit Verdrag verbonden zig «de Staten ven Braband, Vlaanderen. Artois, «Henegouwen, Valenchyn, Ryssel, Douai, Orchiers, Namen, «Doornik, Utrecht en Mechelen ter eener; en de Prins van «Oranje met de Staten van Holland, en Zeeland en derzelver «Bondgenooten, ter andere zyde malkanderen met goed en «bloed te zullen bystaan, om de vreemde Krijgsknegten met «naame de Spanjaards, die de Heeren Edelen het leven hadden «benomen, en de Gemeente in eeuwige slaverny zogten te «brengen, uit den Lande te dryven en te houden. Na het cvertrek der Spanjaarden zoude men eene algemeene verga«dering beleggen, om orde op 's Lands zaaken te stellen, «met name, op den Godsdienst in Holland en Zeeland, enz. «Niemand zou men geweld doen, of in zyn Godsdienst ver-

1) Hoofd, XI. Boek, bl. 452—454.

2) Bor, IX. Boek, bl. 694. enz. [156].

3) Hoofd, XI. Boek, bL 475.

Opties voor uitsnede