is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

list meester van die Stad 1). Verscheidene steeden kwamen aan 's Prinsen zyde, zelf kwam de Provintie van Utrecht, onder 't Stadhouderschap van den prins 2). De Algemeene Staten de oogen geopent zynde, kwamen eindelyk tot dit besluit, van Don Jan en de zynen, voor Vyand te verklaaren. Dit deeden zy openbaar by een Plakaat, inhoudende «dat zy hem zedert dat hy Namen bemagtigt hadt, voor « 's Lands Vyand hadden gehouden, hoedanig zy hem ook «voortaan van elk wilden gehouden hebben, en met al zyn «aanhangeren als wederspannelingen , die strafbaar waren aan «lijf en goed 3).» De Aartshertog Matthias, Broeder van Keizer Maximiliaan, heimelijk in ons Land ontboden zynde 4) werdt na veel raadslagens, tot algemeen Landvoogd aangenomen, en den Prins van Oranje op nieuws als Stadhouder van Braband, en algemeen 'Steedehouder des Aartshertogs beëdigt, met wien hy steeds in vrede leefde 5). Don Jan stierf eindelyk aan een Pestkoorts, den eersten van Wynmaand des jaars 1578, ten tyde dat het Spaansche Leeger veel van de Pest en Bloedloop leedt 6).

De Geloofsvervolging die ten tyde van Requesens nog sterk in zwang ging, hield onder de Regeering van Don Jan byna geheel op. Ook maakte de Geloofshervorming veel voortgang in de Nederlanden. De gelegentheid hier van staat ons kortelyk melden. De algemeene Staten gaven verscheide Plakaaten aan 't ligt, om de rust in de Nederlanden te bevorderen. Ten dien einde wilden zy dat alle Amptenaars, Wethouders en Geestelyken de Pacificatie van Gend, en de vyandschap tegen Don Jan, zouden bezweeren 7). De Jesuiten en een deel Minnebroeders te Antwerpen, scheenen zwarigheid te maaken in deezen eed, en werden

1) Bor, xr. Boek, bl. 856. [275],

2) Hooft, XII. Boek, bl. 538. enz.

3) Bor, XI. Boek, blz. 917. [818].

4) Strada, Dec Lib. IX. bl. 444. 445.

5) Bor, XII. Boek, bl. 929' [9].

fi) Bor, XII. Boek, bl. 1004. [64].

7) Bor, XII. Boek, bl. 95. [250],

Opties voor uitsnede