Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weder te geeven. De moorder van Priester Balling, werdt door de bevel van de Staten van Holland met de dood gestraft. Het einde van deeze beweeging was, dat de Regeeriner zedert de Groote Kerk van de Gereformeerden ge-

O O O

bruiken liet 1).

Onderwyl dit in Holland gebeurde, begon men omtrent Antwerpen en Gend, wederom genoegzaam in 't openbaar te prediken, en het Avondmaal des Heeren te houden 2). Ook werdt van den tweeden tot den agttienden van Zomermaand, de tweede Kerkvergadering of Nationale Sinode te Dordrecht gehouden. De Voorzitter van die aanzienlyke Vergadering was Petrus Dathenus. Hier werdt een Kerkordening beraamt van over de hondert punten, waarin men onder anderen besloot, 't geen hier ter snede komt, te melden, «de Nederlandsche Geloof belydenis te onder«schryven. En werd die onderteekening bepaalt tot de Die«naaren des Woords, Professoren der Theologie, en Ouder«lingen der Kerk.» Voorts kwam men overeen, den Aartshertog en den Rade van State een smeekschrift aan te bieden, «behelzende een vertoog hoe veel zy van de Spanjaarden , om den Godsdienst in de Nederlanden geleeden «hadden, met verzoek van vrye oeffening van den Hervormden Godsdienst 3).» De Aartshertog en de Raad van State dit smeekschrift gezien hebbende, maakte een ontwerp eener Religions Vrede, waar in zy dagten dat alle de Gewesten zig zouden te vrede houden 4). Dog Roomschen en Onroomschen, scheenen daar over weinig voldaan. De meeste Gewesten, als onder anderen de Staten van Utrecht, weezen dit ontwerp van de hand 5). De Groninger Ommelanden scheenen daar wonder mede in hun schik, als mede de Stad Leeuwaarden, alwaar men de Jakobynen Kerk den Hervorm-

1) Hoofd, XII. Boek, bl. 579, 580.

2) Hoofd, XII. Boek, bl. 380,

3) Bor, XII. Boek, bl. 968. [37], enz.

4) Zie de Attik. by Meteren, VIII. Boek, bl. 154. enz.

5) Bor, XII. Boek, bl. 991. [55],

Sluiten