Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«borst 1).» Staats en Kerkvergaderingen zyn zedert de onlusten die hy te Leiden verwekte, met hem gemoeid geweest. De Sinode of algeiueene Kerkvergadering, in den Jaare 15/8. te Dordrecht gehouden, hadt onder anderen besloten, dat 'er alle drie Jaaren een algemeen Sinode zoude gehouden worden. Dit besluit vond men geraden in den Jaare 1581. in 't werk te stellen. De Kerken van Antwerpen en Delft, zonden de brieven, als daar toe gemagtigt, op haar tyd, af. Ook vertoondenze door eenige hunner Predikanten aan d'Algemeene Staten der Vereenigde Nederlanden t'Amsterdam vergadert, «hoe zy om gewichtige oor«zaken een Nationaale Sinode tot Middelburg in Zeeland «beschreeven hadden, met verzoek, dat hun geliefde, eenige suit het midden van hunne Vergadering daar by te zenden, «om met hunne Authoriteit alle handelingen te bestieren.» De Staten gaven de Predikanten ten and woord, «dat zy «met zo een Kristelyk en Goddelyk werk konden voortvaren , «en geen Gemachtigden te verbeiden hadden, gemerkt de «Staten zonder eenig omzien na hunnen handel zig genoeg verzeekert hielden, dat die niet dan tot stigting strekte 2).» In deeze Sinode. die in Bloei- en Zomermaand des Jaars 1581. gehouden werdt, maakten de Predikanten een'nadere Kerkordening, beandwoordende zeekere vraagen, zo nopens het gebruik der ordening, als op zommige andere zaaken, en verdeelden de Kerken in elk Gewest onder Klassen , de Klassen onder byzondere Sinoden 3). De Kerken in 't Stigt van Utrecht werden in drie Klassen onderscheiden. Ook besloot men, dat de Predikanten, Ouderlingen, Diakenen, Professoren der Theologie, en Schoolmeesters, de Belydenis der Nederlandsche Kerken zouden onderteekenen: De 11 istorieschryver der Remonstranten, verhaalt ons, dat de Be-

1) Brand, Hist. der Ref. 1, Deel, XII. Boek, Bl. 653. Triglaad, III, Deel, bl. 184, 185.

2) Hooft, XVIII. Boek, bl. 777. Trigland, III. Deel, bl. 200.

3) Bor, XVI. Boek, bl. 261— 270. [24 31J. Kerkelyk Handboekje, bl. 183 enz.

6

Sluiten