Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer vermaart Man zynde, met houtrapen , de kost moest zoeken 1).

De Kerkelyken ondertusschen te onvreden, dat deeze Kerkelyke geschillen, over de Leer, by de Overheid, bleeven hangen, drongen dies te sterker aan, om een Nationale Sinode. Doch Arminius en Uitenbogaard, met hunne Aanhangeren, vonden zo veel ingang by de Staaten , dat zelf de gewoonlyke Zuid en Noord-Hollandsche Sinodens opgeschort wierden. Niet dan met veel moeite kreegen de Kerkelyken ten laasten vryheid , om de Jaarlyksche Sinode te houden, onder scherpe bepaling, van over de punten, nu in verschil zynde, niet te handelen 2). Middelerwyl ontboden de Heeren Staten, Arminius in hunne Vergadering, om op zyn aanbieding, de punten der Leer, daar hij bedenken over hadt, te openen. Dit geschiedde den dertigsten van Wynmaand, des Jaars 1608. Toen opende hy zyne bedenkingen op 't stuk der Predestinatie. Ook verklaarde hy zyn gevoelen over 't stuk van Gods Voorzienigheid, vrye wil des Menschen, Gods genade, volstandigheid der Heiligen , zeekerheid der Zaligheid, volmaaktheid der Gelovigen, Godheid des Zoons, en Regtvaerdigmaking des Menschen voor God. Daar na sprak hij van de overzigt der Belydenis, beweerende met verscheide reden, dat dezelve reedelyk, billyk en noodwendig was 3). Als Gomarus zulks vernam, verzogt hy mede gehoor by de Heeren Staten, om te openen 't geen hy op Arminius Leere en gevoelen te zeggen hadt. Den twaalfden van Wintermaand, werdt hem ter Vergadering van de Staaten van Holland, op zyne begeerte. gehoor verleend. Toen opende Gomarus verscheide dwalingen van Arminius, hem beschuldigende in zommige punten te gevoelen met de Pelagianen, in zommige met de Jesuiten; maar in punten, daar de Jezuiten met de Gereformeerden in overeenstemden, hen tegen te spreken. Van de Leere

1) Grot, Epist. apud Rivet, Tom III. pag. 974.

2) Brand, II. Deel, bl. 81. Baudart. bl. 14.

3) Brand, II. Deel, bl. 86.

Sluiten