Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op Staken daar boven gestelt en hunne goederen verbeurt verklaart, 't Lighaam van Kornelis, de Schrynwerker, werdt gevierendeelt en de deelen aan halve Galgen, aan de vier uitgangen van den Hage gehangen 1).

Uit het geen deeze gevangen, voor huD dood beleden hebben, blykt ons dat niet alleen Slatius en van Dyk, maar ook de Remonstrantsche Predikanten, Geesteranus, en Velsius beschuldigt werden, van deel aan den aanslag gehadt te hebben. Men beloofde, een vereering van vierduizend guldens aan elk , die een van deeze vier in hegtenis leeverde. Voorts werden ten spoedigsten aan de Bevelhebbers der Grenssteeden, en aan de Staaten van andere Gewesten, brieven afgezonden; waar by verzogt en gelast werdt, op de schuldigen te letten, en dezelven by de kop te vatten 2). Ondertusschen raakten de Heer van Groeneveld, op Vlieland, van Dyk te Hazertswoude, en Koornwinder te Overschie, in banden. Men voerdde, een elk hunner onder een sterk geleide naar den Hage: alwaar zy den negenentwintigsten van Lentemaand, als misdadigers van gekwetsten Hoogheid onthalst wierden. De Lyken van Koornwinder, en van Dyk werden na 't onthalzen in vieren gehouwen, en aan de hoeken van den Hage opgehangen. Doch 't Lighaam van Groeneveld, werdt gewonden in een zwart kleed, door vier Staten Boden, ten zynen huize gebragt, en de volgenden nagt in 't Giaf van zyn Vader bygezet. Slatius kreeg men te Rolde in 't Graafschap Drenthe, de beiden Blansaarts te Embden, en Willem Parthy, niet verre van Embden gevangen. Slatius dagt met zyn schrijven tegen de Remonstranten , zyn leven te behouden. De Blansaarts en Parthy meenden, dat het voorneemen, welke zy zeiden gehadt te hebben, om den toeleg te ontdekken; voor de ontdekking zelve zou gehouden worden. Doch 't Regt ging den vyfden van Bloeimaand zynen gang. Zy werden met den Zwaarde gestraft. De Lyken van de Blansaarts en Parthy werden

1) Zie de Sentent. by Baudart, bl. 39. enz.

2) Baudart, bl. 34. Brand, IV. Deel, bl. 942. enz.

Sluiten