Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Eeuwigheid, onbegrypelykkeid, onzienelykheid , onveranderlvkheid , alomtegenwoordigheid ende almagt, zeggende God is eeuwig, onbegrypelyk , onzienlyk, onveranderlyk, oneindelyk, almagtig.

Vrag. Is God EEUWIG?

Antw. Ja. Psalm 90 : 2. Eer de bergen gebooren waren, ende gy de aarde en de waereld voortgebragt had: Ja van Eeuwigheid tot Eeuwigheid zyt gy God.

Vrag. Hoe beschryft gy de Eeuwigheid Gods?

Antw. Als die volmaaktheid Gods, waar door hy zonder beginzel, einde en vervolg van tyden te gelyk bestaat.

.*. Vrag. Hoe bewyst gy dat God alzo eeuwig is?

Antw. Uit die plaatzen, dewelke ons aantoonen dat God is

1. Zonder begin, voor alle dingen. Jes. 43 : 10 Gy lieden zyt myne getuigen spreekt de Heere, ende myn knegt dien ik uitverkooren hebbe, opdat gy het weet, ende my gelooft, ende verstaat dat ik dezelve ben , dat VOOR MY geen God geformeerd is, ende NA MY geen zyn zal.

2. Zonder vervolg van tijd, zo dat in God eerder nog later, voorleeden, nog toekomende vallen kan. Psalm 90 : 4. Want duizent jaaren zyn in uwe oogen als de dag van gisteren als hy voorby gegaan is : ende als eene Nagtwaake.

3. Zonder einde. Psalm 10'2 : 13. Maar gy Heere blyft in eeuwigheid , ende uwe gedagtenisse van geslagte tot geslagte. Vers 27 : 28. Gy zult staande blyven: gy zyt dezelve , ende uwe Jaaren zullen niet geëindigt worden.

.-. Vrag. Wat nut legt 'er voor een Christen in de beschouwinge van Gods Eeuwigheid ?

Antw. a. Tot vertroosting, dat, wiens God de Heere is, hy zulks al geweest is van eeuwigheid eer de waereld was, ende ook blyven zal tot in eeuwigheid. Hy neemt zijn Volk niet over van iemand die voor hem geweest is, nog hy geeft het ook niet over aan iemand die na hem zijn zal; maar dit hangt te samen. Heere gy zyt ons een toevlugt geweest van geslagte tot geslagte, ende van eeuwigheid tot eeuwigheid zyt gy God. Psalm 90 : 1,2.

b. Tot leeringe, dat men doorgaans te veel zugt en

Sluiten