Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den Heere. Jes. 44 : 5. Deeze zal zeggen ik ben des Heeren, ende die zal zig toenoemen met den Naame Jacobs: ende geene zal met zyne hand schryven ik ben des Heeren, ende zig toenoemen met den Naame Israëls.

3. In een toegekeertheid des harten tot betragtinge van de wille des Heeren. Joh. 4 : 34. Jesus zeide tot haar, myn spyze is dat ik doe den wille des geenen die my gezonden heeft en zyn werk volbrenge.

4. in een dadelyke betooning van die heiligheid in al onzen wandel. Psalm 93 : 5. Uwe getuigenissen zyn zeer getrouwe: de heiligheid is uwen huize cierlyk Heere tot lange daagen.

Vrag. Is God GüED?

Antw. Niet alleen Goed, maar een zeer overvloeiende fonteine aller goeden.

Vrag. Wat is de Goedheid Gods?

Antw. Die Volmaaktheid in God, waar door hy zyne Schepzelen, byzonder zyne kinderen wel wil en weldoet.

.•. Vrag. Wat deugden besluit de Goedheid Gods in zig -

Antw. 1. Zyn Liefde, waar door hy de zijnen, vrywillig, en bestendig een geneegen hert toedraagt. 1 Joh. 3:1. Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeeven heeft, namentlyk dat wy kinderen Gods genaamt zouden worden. Jerem. 31 : 3. Ja ik hebbe u lief gehad met eene Eeuwige Liefde. Hos. 14 : 5. Ik zal haarlieder afkeeringen geneezen, ik zal ze vrywillig liefhebben!

2. Zijn genade, waar door hy zijne Schepzelen buiten en tegen haar weerdigheid weldoet. Eph. 2 : 8, 9. Uit genade zyt gy Zalig geworden door het geloove, en dat niet uit u, het is Gods gaave, niet uit de werken op dat niemand roeme.

3. Zijn barmhertigheid, waar door hy de zijnen in haare elenden en gebreeken te hulpe koomt, daarom genaamt een God die ryk is in barmhertigheid. Eph. 2:4,

4. Zijn lankmoedigheid, waar door hy alle welverdiende straffen van den zondaar uitstelt voor een tyd. In deezen zin zegt Mozes, dat de Heere is lankmoedig ende groot van Weldadigheid. Exod. 34 : 6. En Paulus, dat hy bezit eenen rykdom der verdraagzaamheid ende lankmoedigheid, liom. 2 : 4.

Sluiten