Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrag. Is God een overvloedige fonteine aller goeden? Antw. Dus zegt ons de Schrift, dat hy is de Fonteine des heils. Jes. 12 : 3. De Springader des leevendigen waters, •Jerem. 2 ; 13. De Fonteine des leevens in wiens ligt wy het ligt zien, Psalm 36 ; 10.

Vrag. Toont de gepastheid van dit Zinnebeeld?

Antw. ]. Ben Fonteine is een Spring die overvloed van water in zig heeft, aldus is de Heere Algenoegzaam voor de zijnen. Jac. 1 : 17. Alle goede giften ende alle volmaakte gaave is van boven van den Vader der Ligten alkoomende, by welke geen verandering is ofte schaduwe van omkeeringe.

2. Een fonteine is een Spring die haare wateren van zelfs opgeeft ze worden nog door den reegen, nog door s menschen handen van buiten daar ingebragt, dus springs al het goede dat God aan menschen kinderen doet, enkel uit de Ingewanden zijner Ontferminge. Ezech. 36 : 32. Ik doe het niet om uwent wille spreekt de Heere; liet zy u bekent, schaamt u ende word schaamrood van uwe weegen gy huis Israëls.

3. Een fonteine is een Spring die het water uit de Aarde opwaarts brengt, dus verwekt God door zijne goede gaaveu in ons zulke beweegingen , gedagten en werkingen die hemelwaarts gerigt zijn. Col. 8 : 1. Indien gy dan met Christus Opgewekt zyt zo zoekt de dingen die boven zyn, daar Christus is zittende ter Ilegterhand Gods.

4. Een Fonteine is een Spring die toegankelijk is voor een ieder, zo is de Heere naby allen om 'er in zijn goedheid van gezogt en gevonden te worden. Hand. 17 : 27. Zonderling na by zijne kinderen. Psalm 73: 1.

Immers is God Israël goet den geenen die rein van herten zyn.

5. Een Fonteine is een Spring welkers water geneezende, vrugtbaar, en verkwikkende is, dus is de goede God met zijn gilte en werkinge om het hert te geneezen van haare gebreeken, te verkwikken, en te versterken in de hoope des Eeuwigen Leevens. Psalm 68 : 10. Gy hebt zeer milden reegen doen druipen ö God, ende hebt uwe Erfenisse gesterkt als ze mat was geworden.

Vrag. Waar toe moet de beschouwing van alle deeze volmaaktheeden Gods een Christen opleiden?

Sluiten