Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrag. Wat is het eerste middel om aan God deel te krygen?

Antw. Een regte kennisse van God, die de Gelukzaligheid voor de zijnen is. Joh. 17 : 3. Dit is het Eeuwige leeven, dat zy u kennen den Eenigen Waaragtigen God ende Jesus Christus dien gy gezonden hebt.

Vrag. Wat is den Inhoud van deezen Artikel?

Antw. Een belydenis van de weegen en middelen waar door wy den waaren God leeren kennen, namentlyk door de boeken der Natuur ende H. Schriftuur.

Vrag. Zijn deeze twee middelen, namenlijk de Natuur ende H, Schriftuur, niet strydig tegen malkanderen?

Antw. Geenzints: Om dat de waarheid niet strydig is met de waarheid. Beiden wijzen ze ons aan dat God is ende Oorsprong van alles goeds, egter zijn ze onderscheiden van malkanderen! 't een is minder, 't ander meer, 't een is duister en min volkoomen; het ander klaarder en volmaakt. Gebeurd het dat de reeden dartel word, zig willende verheffen teegen de openbaaring, dan moet het woord van Paulus gelden, Gal. 4 : 30. Werpt de dienstmaagt uit ende haaren Zoone 5 want de Zoone der dienstmaagt zal niet erven met den Zoone der vrye.

Vrag. Hoe behoort gy de waarheid in deezen Artikel vervat, te bezigtigen ?

Antw. 1. Met belydenis en schaamte, dat wy in deeze twee boeken, waar in Gods eeuwige kragt en Goddelykheid als met groote letteren beschreeven staan , niet meer gebruikt hebben om wys in God te worden. Voorwaar moet men zeggen, wy zyn van gisteren ende weeten niets, dewyl onze daagen op der Aarde als een schaduwe zyn, Job 8 : 9.

2. Biddende dat God onze oogen openen, om zijne heerlijkheid in deeze twee boeken te aanschouwen. Hagar stont bij de Fontein; maar zy zag hem niet voor dat God haaide oogen opende, Gen. 21 : 19. De mensch is blind van natuure, God moet ons zijn ligt en Geest by de waarheid schenken, om dezelve in haar eige gedaante te kennen, 1 Cor. 2 : 14.

Vrag. Wat order bespeurt men in deezen Artikel gehouden te zijn?

Sluiten