Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vernedert hebt, als gy zyne woorden hoorde, tegen deeze plaatse, ende tegen hare inwoonders, ende hebt u vernedert voor myn aangezigte, ende uwe kleederen gescheurt, ende geweent voor myn aangezigte, zo hebbe ik [u] ook verhoort spreekt de Heere.

4. Al hear troost en verkwikking eeniglijk daar in zoeken, Psalm 119 : 92, 93. Indien uwe Wet niet ware geweest al myn vermakingen, ik ware in myn druk al lange vergaan. Ik zal uwe beveelen in der eeuwigheit niet vergeeten, want door dezelve hebt gy my levendig gemaakt,

5. Mitsgaders al haar gedrag en wandel daar na schikken, Gal. 6 : 16. Ende zo veele als 'er na dezen regel wandelen, over dezelve [zal zyn] vrede ende barmhertigheid, ende over het Israêls Gods.

Vrag. Voor wien zal de bekentmaaking van dit woord ten geenen dage tot verswaaring strekken?

Antw. Voor alle die door het zelve niet verligt ofte wedergebooren zijn, 2 Cor. 4 : 3, 4. Dog indien ook ons Evangelium bedekt is, zo is het bedekt in de gene die verboren gaan, in dewelke de Godt dezer eeuw de zinnen verblind heeft, [namelyk] der ongeloovige, op dat haar niet bestraale de verligtinge des Evangeliums der heerlykheid Christi, die het beeld Gods is.

Vrag. Wie zijn de zodanige?

Antw. Die de kennisse van het woord des Leevendigen Gods versmaden, en geheel anders wandelen, als God ons in zijn Woord gebied, tot welkers waarschouwinge de Apostel zegt, dat God met vlammende vuur zal wraake doen over de geenen die God niet kennen, en het Evangelium onzes Heeren Jesus Christus niet gehoorzaam zyn, 2 Thess. 1 : 8.

.*. Vrag. Wat heeft een Godvrugtig belyder tot betragting uit deezen Artikel, op te merken?

Antw. 1. Dat hy schuldig is Gode dankbaarheid te bewyzen, die ons zijn Woord in geschrift heeft laten bekent maaken, 't welk door den Druk-konst in aller handen gebragt, door de openbaare Predikinge alomme verkondigt,

Sluiten