Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorgaande boeken, en is vermeerdert met een groet getal van nieuwe wetten, eindigende met vermaningen, bedreigingen en zeegeningen aan het Joodsche Volk, mitsgaders eene beschryving van Moses dood.

Vrag. Wat zijn de Historische of Geschied boeken?

Antw. Die de Geschiedenissen van Israël beschrvven, van de dood haares eersten Opperhoofds en Grondvester van der zeiver Staat en Kerkbestuur Moses tot op de overheersing door de Koningryken van Assyriën en Babylonien omtrent den tyd van neegenhondert Jaaren.

Vrag. Wat behelst het boek van Jozua?

Antw. De loflelyke Krygsdaden van dezen Oorlogsheld, by het inneemen van het beloofde land Canaan, mitsgaders de verbanninge der onreine volkeren, en verdeelinge des lands onder de twaalf Stammen Israëls.

Vrag. Wat behelst het boek der Rigteren?

Antw. Dat verhaalt ons den driehondertjaarigen staat van Israël, onder de Regeering der Rigteren, geduurende den tyd dat zy Canaan bewoond hebben zonder Koning.

Vrag. Wat vervat het boek Ruth?

Antw. Een geschiedenis ten tyde der Rigteren, belangende een vrouwe alzo genaamt:

Vrag. Met wat oogwit is dit boek geschreeven?

Antw. Om ons aan te wyzen, de wonderbaare bewaaring en voortplanting der stam, en geslagte, waar uit den Messias, de waare Losser zijnes volks zouden gebooren worden.

Vrag. Wat behelzen de twee boeken Samuëls?

Antw. 1. Het eersten beschryft ons de staat van Israël, na de dood van haaren laasten Rigter Eli, tot onder de Regeering van haaren eersten koning Saul.

2. liet tweeden, 't leeven en daaden van Israëls tweede Koning David , op wiens nazaaten God de Kroon bevestigt hadde.

Vrag. Wat vervatten de twee boeken der Koningen?

Antw. Zy behelzen eene beschryving van Israëls kerk en burgerstaat, onder verseheide Koningen, beginnende met den derden Koning Salomo, en eindigende met den laatsten Zedekia.

Sluiten