Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Ja; want (Kanoon) zegt niet alleen een meetsnoer een rigtsnoer daar de bouwkundige de muuren , balken en het gantsche gebouw na rigten en meeten; maar ook gebruiken de Grieken dit woord voor dat afgepaalde perk in de loopbanen, langs welke loopen moesten die den prys begeerden, 2 Kor. 10 : 13. Philippens. 3 : 16. 't Lee ven der Godzaligen is een loopbane, het woord Gods, agtervolgens onze belydenis, de Kegel en het Rigtsnoer.

4. Om ons geloof na te reguleren, Joh. 20 : 31. Deze z\ n geschreeven op dat gy gelooft dat Jesus is de Christus de Zoone Gods: ende op dat gy geloovende het leeven hebt in zynen Naame.

2. Daar op te gronden, als op een vast en onbeweeglijk fondament, hph. 2 : 20. Gebouwt op het fondament deiApostelen en Propheeten, waarvan Jesus Christus is den uitersten Hoeksteen.

3. Daar mede te bevestigen tegens allerlei dwalingen want alle de Schrift is van Godt ingegeven, ende is nuttig' tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringe, tot onderwijzmge die in de regtveerdigheid is, 2 Tim. 3 : 16.

Vrag. Wat hebt gij meer omtrent deeze Schriften des Ouden en Nieuwen Testaments te gelooven en te belyden?

Antw. Dat dezelve onfeilbaar en Goddelyk zijn in teegenstelling van alle menschelijke schriften, agtervolgens deezen Artikel, ende gelooven zonder eenige twyffelinge al wat in dezelve begreepen is. Juist gelijk Paulus zegt, Rom. 3 : 3, 4. \fyant wat is 't? al zyn zommige ongeloovig geweest, zal haare ongeloovigheid het geloove Gods te niete doen ? Dat zy verre: Doch Godt zy waaragtig, maar alle menschen leugenagtig.

Vrag. Tot hoe verre strekt deeze onfeilbaarheid van Gods woord zig uit?

Antw. Tot alles wat in dezelve begreepen is, 1. t Zy natuurlvke dingen: want de H. Schrift leert in natuurlyke niet minder de waarheid dan in geestelyke zaaken, zonder zig te schikken na den uiterlijken schvn of dwaalende meining des volks, Psalm 12 : 7. De re-

Sluiten