Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. 4. De hoedanigheeden der H. Schriftuur: als daar is

a. De verheeventheid van styl, die zo verre boven den swier van alle rnenschelijke schriften als de Hemel boven de Aarde is. De grootste welsprekentheid is daar in gepaart met neederige eenvoudigheid. De deftigheid van den gebiedenden God, en de slegtigheid van den hoorenden mensch, ontmoeten malkanderen met vrindelijke omhelzingen. Alle de heerlijke schriften van Plato, Cicero, Aristoteles, Demosthenes en andere Waereldwyzen, konnen ten aanzien van haar styl, niet ophalen tegen een blad uit den Bybel. Dit deed Hieronimus zeggen, zo dikwils als ik Paulus leeze, dunkt my dat het geen woorden ; maar donderen zyn die ik hooren. Dit doet ons zeggen, nooit heeft een mensch alzoo gesproken, Joh 7 : 46. Hoort gy Hemelen, en neemt ter ooren gy Aarde, want de HEERE SPREEKT! Jes. 1 : 2.

b. De zoetigheid van de overeenstemming der H. Schrift, niettegenstaande de Schryvers verscheide waaren van imborst en opvoeding, van styl en stoffe, van leeftyd en woonplaats, zo dat de zelve na het zeggen van den Jesuit Bellarmin, schynen geweest te zyn, niet zo zeer verscheidene Schryvers, als wel verscheidene pennen van een eenigen Schryver; weshalven wy besluiten, dat ze alle door een en dezelve ingeeving van God zijn woord hebben ter neer gestelt; want de Phrofetie is voortyds niet voortgebragt door de wille eenes menschen, maar de heilige menschen Gods, van den Heilige Geest gedreeven zynde, hebben ze gesprooken, 2 Petri 1 : 21.

c. De Outheid der H. Schriftuur boven alle andere rnenschelijke schriften; die in Outheid tegen de schriften van Moses niet konnen ophalen, weshalven de H. Schryvers niet bekwaam zijnde een samenstel van zo een verheven Leer uit te denken, ook geen geleegentheid hebbende om die zoete wateren uit andere bronnen te scheppen , hunne Openbaringen onmiddellijk van God uit den Hemel moesten ontvangen, schryft het gezigte en stelt het duidelyk op tafelen, op dat daar in leeze die voorby loopt, Hab. 2 : 2. Het geen gy ziet schryft dat in een boek, en zend het de seeven Gemeinten die in Asien zyn, Openb. 1 : 11.

d. De zonderlinge bewaring van dit woord, niettegenstaande de booze raadslagen en poogingen van de vyanden,

Sluiten