Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na onzen heelde ende na onze gelykenisse, enz. enz. Soo schiep dan God den mensche na zynen heelde. Man en Wyf schiep hyze. Item Gen. 3 : 22. Siet Adam is geworden gelyk een van ons. Daar uit blykt datter meer dan een Persoon in de Godheid is, als hy zegt, laat ons den mensche maaken, na onzen heelde: ende wyst daar na de eenigheid aan, als hy zegt Godt schiep.

b. Als uit het Nieuwen Testament, 't Is wel waar dat hy met en zegt, hoe veel Personen datter zyn; maar 't geene voor ons wat duister is in den Ouden Testamente; dat is zeer klaar in den Nieuwen Want als onze Heere gedoopt wierd in de Jordaan, zo is de stemme des Vaders gehoort geweest, seggende: Deeze is myn welbeminde bone: De Sone werdt gezien in het water; ende de Heilige Geest openbaarde hem in de gedaante van een Duive. Ook mede is in den Doop aller gelovigen deeze foruie ingestelt van Christo: Doopt alle volken in den naame des Vaders, ende des Zoons, ende des H. Geests. Inden Evangelio Lucas spreekt de Engel Gabriël tot Mark de Moeder des Heeren aldus: De Heilige Geest zal over u komen, ende de kragt des Allerhoogsten zal u overschaduwen , ende daarom ook dat Heilige dat uit u zal geboïen worden, zal Gods Zone genaamd worden. Item, de genade onzes Heeren Jesu Christi, ende de liefde Gods, ende de gemeinschap des Heiligen Geestes zy met u. Daar zyn drie die getuigenisse geeven in den Hemel; de Vader het Woord, ende de Heilige Geest, ende deeze drie zyn een.'

B. Deels een besluit uit dit alles.

a. Zo tot staaving van deeze leere met de woorden : In alle deeze plaatsen word ons ten vollen geleerd, datter drie Personen zyn in een Eenig Goddelyk Weezen.

b. Als tot troost tegen de gebrekkelijkheid onzer kenmsse in deezen: Ende hoewel deeze leere de menschelyke verstanden verre te boven gaat; Nochtans geloven wy die nu door het woord, verwagtende tot dat wy de volkomen kennisse ende vrugt van dien genieten zullen in den Hemel.

C. Deels een verklaring van de Ampten en byzondere werkingen der drie Personen t'onswaarts: Voorts staan ons ook aan te merken de byzondere Ampten ende werkingen deezer drie Personen t'onswaarts; De Vader is genaamt onze Schepper door zyn kragt: De Zone is onze

Sluiten