Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antw. Dit heeft zyn reden. Hier mede heeft de Kerk zig willen ontlasten van de argwaan en beschuldioinw

u-e,.imeo, ar na gaf' als of ZJ' 'tmet die oude Ketters hield. Want zedert het begin der Reformatie, wierden

de oude dolingen der genoemde Ketters door Servetus, V aientinus , feocinus en zyn aanhang, wederom op de baan gebragt. Deeze vuile hoop verschuilde zich onder de onze.

s Opstellers van onze Belydenis openbaar verklaaren, tegen wie de Kerk van oudts tot verdeediging van de waarheid, in 't Strydperk getreeden is.

Vrag. Is dit leerstuk by da oude Kerk altoos beweert en onderhouden geweest?

i i^ntWÏT Dl<1 blykt Uit de getuigenissen van zo veel treffelijke Mannen, in de drie eerste Kerk-Eeuwen van het Christendom. Dus sprak Ignatius Bisschop van Antiochien en Discipel van den Apostel Johannes, die in de vervolgingen van Irajanus de beesten voorgeworpen is. Daar is een ongeboorne God en Vader; ende een eenig geboorne Zoone bod, het Woord ende mensche, ende een Trooster e jeest der waarheid. Zeer treffelijk waaren de laaste woorden van Polycarpus, een Condiscipel van Ignatius, gereed staande om leevendig verbrand te worden ö God de Vader van uwe geliefde Zone Jesus Christus, door den welken wy uw kennisse ontfaugen hebben; Maker van alle Schepselen ik roepe u aan. Ik belyde u te zyn den Waaragtigen God.' Ik verheerlyke u door Jesus Christus uwen beminde Zoone den eemgen Hogenpriester, door welken u te zamen met het zeiven en den Geest zy de lieerlykheid, nu en in de toekomende Eeuwen , Amen ! Kragtig spreekt Justinus Martyr, die van een Platonisch Wysgeer, een yverig Christen, ja een kloekmoedig getuige der waarheid geworden is. In der waarheid daar is een God, dewelke gekent wordt in den Vader, en den Zoon, en den H. Geest: want nadien de Vader uit zyne Selfstandigheid den Zone gegenereert, ende uit den zei ven den H. Geest voortgebragt heeft; zo is t dat de gene, welke eens ende deszei ven Goddelyken /V eezens deelagtig zyn, met het grootste regt een en dezelve Godheid waardig geagt worden. Niet min verheven de Belydenis van Clemens Alexandrinus; zeggende, laat ons loven eenen Vader ende Zoone te zamen met den H. Geest die een alles is, die alzints goedt is, alzints wys, alzints

19

Sluiten