Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeft de Ziel in een vermindering van liefde tot God, de beste middelen doen hem geen nat, de Heere blaast 'er in voor hem. Immers gelijk het een teeken is, dat de meusch niet wel gesteld is, als hy uit zyn voedzel geen kragt heeft; zo is 't een onfeilbaar teeken, dat de Ziel van God vervreemt is, als de goede middelen aan hem geen vrugt doen. Zie Mich. 2 : 7. ö Gy die Jacobs huis geheeten zyt, is dan de Geest des Heeren verkort? zyn dat zyne Werken? en doen niyne Woorden geen GOED, den geenen die REGT wandelt.

5. Voeg 'er by, dit is te zien uit onze vrymoedigheid tot God. Heeft de Ziel vreede by God, ö zy heeft vrymoedigheid om in den gebeede tot den Vader te gaan, gelijk een Vriend tot zyn Vriend spreekt; maar is 'er vreeze en schroom, daar is ook schuld en scheiding. Want de schuld werkt vreeze, en de vreeze onvrymoedigbeid tot God. Ziet dit in Adam, doe zyne verkeering met God door de zonde gebroken was. Hy hoorde de stemme des Heeren Gods, wandelende in den Hof, aan de wind des daags: Hy verbergde zig en zyn wyf, voor 't aangezigte des Heeren Gods in 't midden van 't geboomte des Hofs, Gen. 3 : 8.

Vrag. Wat staat een Godvruchtige die in Gods gemeenschap leeft, te betragten?

Antw. 1. Hy verwondere zig veel over Gods goedheid en vrymagtige liefde, dat hy op zulk een onwaardige heeft willen neder zien, om hem op te neemen tot in zyn Zaalige gemeenschap. Hoort wat Hagar zegt, Genes. 16 : 13. Ende zy noemde den name des Heeren, die tot haar sprak, gy God des aanziens: want zy zeide; hebbe ik ook hier gezien na dien, die my aanziet. Jesaias, Cap. 6 : 5. Wee my! want ik verga, dewyle ik een man van onreine lippen ben, ende ik woone in 't midden eens volks, dat onrein van lippen is: want myne oogen hebben den Koning, den Heere der Heirschaaien gezien. Judas niet de Iscarioth, Joh. 14 : 22. Heere wat

Sluiten