is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zodanige spreekwyzen voorkoomen. üeeze dingen moeten oneigentlyk, ende Gode betamelyk verstaan worden; maar wy stellen altoos, dat zy waarlijk iets in God te kennen geeven, dat met regt door zulke woorden word uitgedrukt.

Vrag. Wat moet 'er egter in dit Zoonschap en generatie opgesloten leggen?

Antw. Indien men aan het algemeen denkbeeld van de woorden ZOON en GENERATIE eenigzints zal voldoen, moeten dezelve noodzakelijk mede brengen, dat de eerste Persoon den tweeden op zeekere onbegrypelijke wyze uit zyn eige W eezen heeft voortgebragt ofte voortbrengt, zo dat hy niet alleen MET maar ook VAN den eersten Persoon in het zelfde Goddelijke weezen, op eene onafhangelijke wyze bestaat.

Vrag. Bewyst eens, dat de H. Schriftuur van zulk een geboorte des Zoons van den Vader spreekt?

Antw. Dit blykt

1. Uit Psalm 2:7. Ik zal van het besluit verhalen: De Heere heeft tot my gezeid: gy zyt MYN ZOONE, heden hebbe ik u GEGENEREERT. Duidelijk word hier geleert, dat de Zoon is van den Vader door eene Eeuwige geboorte. De Zoon verhaalt dat de Vader van hem getuigt: Beni atta, Gy zyt MY N ZOON myne eigene en welbeminde Zoone, hoedanig de Christus is, Jes. 42 : 1. vergel. Matth. 3 : 17. Dit blykt nader, want de Vader vervolgt Ani Jelidticha, ik hebbe u GEGENEREERT! hier is in de grondtaal een woord, welk eigentlijk gebruikt word van Moeders, wanneerze een vrugt voor den dag brengen, en zegt derhalven de aller onmiddellykste voortbrenginge des Zoons van den Vader, op eene wyze, welke met Gods Eeuwige natuure overeenkomt. De Eeuwigheid van deeze geboorte word nader aangeweezen met het woord Hajóm, HEEDEN; dewyl Gods zyn is een Eeuwig heeden, maar in geen gisteren, of morgen, of vervolg van tyden stand grypt. Hy doch is de Eeuwige God, Gen. 21 : 33. in de Eeuwigheid woonende, Jes. 57 : 15. wiens Eeuwige natuur geene veranderinge ofte schaduwe van omkeeringe onderworpen is, Jac. 1 : 17. Zegt men, hier is een Prophetie van 't geen onder het N. Testament geschieden moest; maer hoedanig is deeze Prophetie? niet van de zaak, dat Christus eerst onder het N. T. zoude gebooren ofte Zoone Gods worden; maar een verklaaringe van de zaak: namentlijk,

Opties voor uitsnede