is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring der Nederlandsche geloofsbelijdenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te doen zien, dat Jesus Christus is het Selfstandige woord, in den beginne by God, ende God zelve, Joh. 1 : 1. Ja de Eeniggebooren Zoon, die in den schoot des Vaders is, Joh. 1 : 18. Deeze Textwoorden tot iets anders te draaien is een stoute onderneeminge, die in onze Kerk niet wel voeglijk is.

Vrag. Hebt gy nog een bewys?

Antw. 3. Kragtig word deeze verborgentheid beweezen en verklaard uit Christi getuigenisse van hem zeiven, Joh. 5 : 26. Want gelyk de Vader het leeven heeft in hem zeiven, alzo heeft hy ook den Zoone gegeeven het leeven te hebben in hem zei ven. Om te komen tot een bescheiden verstand van deeze woorden, staat ons aan te merken wat het zy, het leeven te hebben in zig zeiven. Dit is nu een zeer kragtige en opmerkenswaardige spreekwyze, waar door uitgedrukt word het algenoegzaame, gelukzalige en Volmaakte leeven, 't welk in God is. God leeft, ende wy leeven. Doch het leeven Gods is zeer verscheiden van het leeven der menschen. De werkzaamheid va,n Verstand en Willen, waar in Gods leeven bestaat, is t eenemaal volmaakt, en gaat verzelt met een volle verzadiginge van een gedunrzaame blydschap en zeer bestendig genoegen, 't geene nooit vermindert of gestoort word. In tegendeel, de werkzaamheid van verstand en willen; waar in het leeven van 't edelste gedeelte der menschen bestaat, is onvolmaakt, en in de meeste menschen afgescheiden van alle waare blydschap. Doch daar t nu op aankomt, is, de Vader wordt gezegd, dat hy dit volmaakte en allergenoegzaam leeven in ZIG ZELVEN' heeft; dat is, dat hy niet alleen het leeven aan niemand schuldig is; maar ook dat hy by zig heeft zulk een begmzel van volmaaktheid, en zulk een kragt van alcenoegzaamheid, dat hy in zig zeiven en uit zig zei ven, op de allergelukzaligste wyze leeft, Psalm 36 : 10. Want by u is de fonteine des levens: In uw ligt zien wy het ligt. Voorder word 'er gezegd, dat de Vader GEGEEVEN heeft aan den Zoone het leeven te hebben in zig zeiven, GELIK hy het leeven heeft in zig zeiven. Door welke woorden klaar en zonder de minste bewimpelinge beduid word, dat de tweede Persoon mede deel heeft aan het zelve volmaakte, algenoegzaame en gelukzalige leeven,

Opties voor uitsnede