Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zondaar, Jerem. 30 : 21. Ende zyn Heerlyke zal uit hem zyn, ende zyn Heerscher zal uit het midden van hem voortkomen, ende ik zal hem doen naderen, ende hy zal tot my genaken: want wie is hy, die met zyn harte borge worde om tot my te genaken, spreekt de Ileere?

2. Als Zoone Gods geeft hy ons het regt, om kinderen Gods genaamt te worden, Joh. 1 : 12. Maar zo veel hem aangenomen hebben, dien heeft hy magt gegeeven kinderen Gods te worden: namentlyk, die in zynen name geloven. Gal. 3 : 26. Want gy zyt alle kinderen Gods door het geloof in Christo Jesu.

3. Als Eenig en Eerstgebooren Zoone Gods munt hy uit in rang, gezag en waardigheid boven alle de geloovigen, Hoogl. 2 : 3. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is myn liefsten onder de Zoonen. Ik hebbe grooten lust in zyne schaduwe, ende zit 'er onder, en zyn vrugt is myn gehemelte zoet.

4. Als Zoone Gods is hy waardig, dat wy hem in den geloove aankleeven; met hem te vreden zyn; aan hem vasthouden, en om lief nog leet niet laten vaaren, Joh. 6 : 68 , 69. Heere tot wien zullen wy heenen gaan? gy hebt de woorden des eeuwigen levens: Ende wy hebben gelooft ende bekent, dat gy zyt de Christus de Zoone des leevendigen Gods, 1 Petr. 2 : 7. U dan, die gelooft is hy dierbaar I

Vrag. Wat behelst het tweede lit van deezen Artikel?

Antw. Een nadere verklaaring dat Christus is de eeuwige Zoone Gods, bevestigt met verscheide Texten uit Gods woord. Dewelke is Zoone Gods, niet alleen van die tijd af, dat hij onze nature heeft aangenomen; maar van alle eeuwigheid, gelyk ons deze getuigenissen leeren; wanneerze met malkanderen vergeleeken worden. Mozes zegt, dat God de Waereld heeft geschapen: En de H. Johannes zegt, dat alle dingen zyn geschapen

Sluiten